سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

*سوال : آیا عبارت صیغه باید عربی باشد ؟

 امام خمینی(ره): خیر .(توضیح المسائل ،دفتر انتشارات اسلامی ،1383،دهم ،ص373م2669)

آیت...اراکی(ره): خیر اگر به فارسی بگوید «با خدای خود عهد میبندم که فلان کار را انجام دهم .»کافی است .(توضیح المسائل ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،ص500م1372)

آیت...بهجت(ره):اگر کسی عربی نمی داند ترجمه صیغه عهد را به هر زبانی بگوید کافی است .(توضیح المسائل ،دفتر معظم له 1384،پنجاه و دوم ص428،ص362م1239)

آیت...تبریزی: باید بگوید عاهدت...و یا علیً عهد ...(المسائل المنتخبه ،دارالصدیقه الشهیده ،1382،الرابعه ص362،م1239)

آیت...خامنه ای : سؤال :آیا عبارت صیغه باید عربی باشد ؟آیا در صیغه غیر عربی ترجمه ی لفظ به لفظ لازم است ؟

باید به عربی یا معادل آن در زبان دیگر باشد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...سیستانی:  در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود .مثلاً با خدا عهد کردم چنین کنم .کافی است از کاری که عهد می کند انجام دهد شرعاً نهی نشده باشد و در نظر عقلا رجحان داشته باشد یا برای آن شخص مصلحتی در بر داشته باشد . (توضیح المسائل ،دفتر آیت...سیستانی ،1425.ق ،بیست و سوم ،ص543،م2626منهاج الصالحین ،مدین ،1426،ه.ق،دهم ،ج3،ص240،م741)

آیت...شبیری زنجانی: خیر به هر زبانی باشد هر چند عربی نباشد اشکال ندارد .(توضیح المسائل ،دفتر معظم له 1383،اول ،ج2،ص279،م2677،)

آیت ...فاضل لنکرانی:  ترجمه فارسی آن را به زبان فارسی بگوید «با خدا عهد میبندم که فلا ن کار را انجام دهم »

اگر عرفاً ترجمه ی آن باشد مانعی ندارد و صحیح است .(توضیح المسائل ،1383،صد و دوم ،مهر قم ،ص486،م2802/استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )


      

سوال :عهد شرعی چگونه محقق می شود ؟

 امام خمینی(ره): برای این که عهد شرعی محقق شود صیغه لازم است ونیز کاری را که عهد میکند انجام دهد ،باید نکردنش بهتر از انجام آن نباشد .(تحریر الوسیله ،اسماعیلیان 1408ه.ق،سوم ،ج2،ص124،م القول فی العهد /استفتائات انتشارات اسلامی 1380،پنجم ،ج2،ص457،س2)

آیت...اراکی(ره): باید صیغه عهد خوانده شود و باید آنچه عهد میکند فعلش بهتر از ترکش باشد .(مرجوح نباشد .)(المسائل الواضحه ،الاعلام الاسلامی ،1373،الاولی ،ج2،ص147،م2682،)

 آیت...بهجت (ره): انسان می تواند با عهد شرعی باید صیغه خوانده شود و کاری را که عهد میکند انجام دهد،یا عبادت باشد یا انجام آن بهتر از ترکش باشد ؛ ولی بنابر احتیاط واجب در صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد آن عمل را انجام دهد (توضیح المسائل ،دفتر معظم له ،1384،پنجاه و دوم ص428،م2132،وم2145)

آیت...تبریزی: برای محقق شدن .عهد شرعی باید صیغه خوانده شود و کاری را که عهد میکند انجام دهد ،یا عبادت باشد یا انجام آن بهتر از ترکش باشد غ ولی بنابر احتیاط واجب در صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد آن عمل را انجام دهد (توضیح المسائل ،باقر العلوم 1383،هفتم،ص415،م2677) 

آیت...خامنه ای : برای تحقق آن باید صیغه خوانده شود و متعلّق عهد لازم نیست و رجحان داشته باشد ولی باید مرجوح دینی یا دنیایی نباشد  .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت خویی(ره): در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود .و کاری را که عهد میکند انجام دهد باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب یا مستحب یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد .ولی بنایر احتیاط واجب در صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد آن عمل را انجام دهد .(توضیح المسائل ،مؤسسه آثار الامام الخویی ،1422،ه.ق العاشر ،ص484،م2677منهاج الصالحین ،مدینة العلم 1410ه.ق،الثامنه و العشرون ،ج2،ص320،م1559،)

آیت...سیستانی:  در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود .مثلاً با خدا عهد کردم چنین کنم .کافی است از کاری که عهد می کند انجام دهد شرعاً نهی نشده باشد و در نظر عقلا رجحان داشته باشد یا برای آن شخص مصلحتی در بر داشته باشد . (توضیح المسائل ،دفتر آیت...سیستانی ،1425.ق ،بیست وسوم ،ص543،م2626منهاج الصالحین ،مدین ،1426،ه.ق،دهم ،ج3،ص240،م741)

آیت...شبیری زنجانی: در عهد هم مثل نذر باید با خدای خود عهد کند ،اگر کاری را که عهد کرده ،انجام و ترک آن از هر جهت یکسان باشد باز هم باید به عهد خود وفا کند .(توضیح المسائل ،دفتر معظم له 1383،اول ،ج2،ص279،م2677،)

آیت...صافی گلپایگانی: در عهد هم مثل نذر صیغه لازم است ،کاری را که عهد میکند انجام دهد یا باید عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب ،یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد (توضیح المسائل ،نیلوفرانه ،1385اول ،ص543،م2677)

آیت ...فاضل لنکرانی: در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود ،کاری را که عهدمیکند انجام دهد ،باید از لحاظ شرعی خوب باشد و اگر از نظر شرعی مباح است بنابر احتیا واجب باید آن کار را انجام دهد .

عهد این است که انسان بگوید: عاهدتالله .... .(توضیح المسائل ،1384،صد و دهم ،ص486،،م2802/استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...گلپایگانی(ره): برای تحقق عهد صیغه لازم است بنابر اقوی ،کاری را که عهد کرده انجام دهد باید مرجوح نباشد و رجحان داشتن معتبر نیست پس اگر فعل مباحی را عهد کرده ،لازم است انجام دهد .(هدایة العباد ،دارالقرآن الکریم ،1417،ه.ق،ج2،ص200م685)

آیت...مکارم شیرازی : عمل کردن به عهد مانند نذر واجب است به شرط اینکه صیغه عهد را بخواند ،مثلاً بگوید: با خدا عهد کردم که فلان کار خیر را انجام دهم امّا اگر صیغه نخواند ،یا آن کار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتباری ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...نوری همدانی :  برای تحقق عهد باید صیغه خوانده شود ،باید انجام آن کاری که عهد میکند ،بهتر از ترکش باشد .(ت.ضیح المسائل مهدی موعود 1383،نوزدهم ،ص530،م2666)

آیت...وحید خراسانی: در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و متعلق عهد نباید مرجوح باشد ولی اعتبار رجحان محل اشکال است .(توضیح المسائل ،مدرسه باقر العلوم ،1421،ه.ق،ص718،م2732)

 

 


      

سوال : کفاره شکستن نذر چه می باشد ؟

 امام خمینی(ره): آزاد کردن یک بنده با اطعام 60مسکین یا روزه گرفتن 60روزپشت سر هم که یک ماه و یک روز پشت هم و مابقی آن را به تدریج میتوان روزه گرفت .(تحریر الوسیله ،نشر اسلامی ج2،ص113،م9،وج2،ص109،م28)

آیت...اراکی(ره): کفاره عمل نکردن به نذر عمداً ،یک بنده آزاد کند یا 60فقیر را سیر کند و یا دو ماه روزه بگیرد پشت سر هم .(مسائل الواضحه ،اولی ،ج2، 1373،ص145،م2668)

آیت...بهجت(ره): اگر از روی عمد به نذر خود عمل نکند ،باید یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر نتواند 3روز روزه بگیرد .(توضیح المسائل ،دفتر معظم له ،1382،چهلو یک ،ص427،م2137)

آیت...تبریزی: اگر عمداً با نذر مخالفت کند باید کفاره مخالفت با قسم را بدهد (مسائل منتخبه ،الرابعه ،دار الصدیقه الشهیده ،1382،ص360،م1229)

آیت...خامنه ای : کفاره نذر مثل کفاره قسم است .(استفتائات جدید ،ج1،ص73،س374و376)

آیت خویی(ره): اگر از روی عمد به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد و کفاره آن همان کفاره حنث قسم است .(توضیح المسائل ،ص482،م2662)

آیت...سیستانی: اگر از روی اختیار با نذرش وفا نکند باید کفاره بدهد و کفاره آن مانند کفاره مخالفت با قسم است .(توضیح المسائل ،ص535م2599)

آیت...شبیری زنجانی: اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا به 60فقیر یک مد طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد .(توضیح المسائل ،ج2،ص276،م2662)

آیت...صافی گلپایگانی: اگر انسان از روی اختیار به نذرش عمل نکند باید کفاره بدهد و احوط در کفاره نذر برای کسانی که عاجزند از آزاد کردن بنده ،60مسکین را اطعام کند و اگر عاجز بود جمع کند بین پوشاندن 10فقیر و دو ماه روزه پی در پی و با عجز از پوشاندن ده فقیر اکتفار به دو ماه روزه کند و دو ماه پی در پی  یعنی یک ماه و یک روز آن پشت هم باشد و بقیه به فاصله اشکال ندارد .(توضیح المسائل ،1385،اول ،ص541،م2662،/هدایة العباد ،ص263،م9)

آیت ...فاضل لنکرانی:  اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا به 60فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد که یک ماه و یک روز آن را پشت هم و مابقی را با فاصله روزه بگبرد.(توضیح المسائل امیر العلم 1383،سوم ،ص484،م2789/احکام واضحه ،خامسه ص446،م2014)

آیت...گلپایگانی(ره): اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا به 60فقیر یک مد طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد .(توضیح المسائل،دارالقرآن الکریم ،1414ه.ق،هفتاد و چهارم ،ص453،م2663و2662،هدایة العباد ،ج2،ص204،م697)

آیت...مکارم شیرازی : اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا به 60فقیر یک مد طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد .

احتیاط واجب آن است که 31روز پی در پی باشد (توضیح المسائل،مدرسه امام علی بن ابیطالب ،1383،چاپ امیر المومنین ،چهل و یکم ،ص445،م2286،ص2361،م1453،)

آیت...نوری همدانی :  سؤال با توجه به تفاوتی که در کفاره ی نذر بین دو مورد ذیل: توضیح المسائل ،ص528و2652ومنتخب المسائل ،ص392،م1292،و منتخب المسائل ،ص375،م1229،وص392،م1292،وجود دارد ،لطفاً بفرمایید : کفاره شکستن نذر چه مقدار است ؟آیا رعایت ترتیب بین آنها لازم است ؟(مسائل مذکور به پیوست خدمتتان ارسال می گردد.)

آنچه که در توضیح المسائل آمده است صحیح است .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...وحید خراسانی: اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیرکند یا بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3روز پی در پی روزه بگیرد .(توضیح المسائل،مدرسه باقر العلوم ،1379،پنجم،ص716،م2718،و2717) 


      

 

*سوال : کفاره شکستن قسم چه می باشد ؟

 امام خمینی(ره): آزاد کردن یک بنده یا اطعام ده مسکین یا پوشاندن آنها اگر قدرت ندارد و نمی تواند سه روز روزه بگیرد .(تحریر الوسیله ،نشر اسلامی ،ج2،ص110،اول بحث کفارات ،ص102،م16)

آیت...اراکی(ره): کفاره عمل نکردن به قسم عمداً ،یک بنده آزاد کند یا اطعام 10مسکین یا پوشاندن آنها و اگر نتواند 3روز روزه بگیرد .(مسائل الواضحه ،ج2، ص149،،م2678)

آیت...بهجت(ره): اگر عمداً مخالف قسم عمل کند ،باید یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر نتواند 3روز روزه بگید .(توضیح المسائل ،1377،سیزدهم ،ص425،م2121)

آیت...تبریزی: اگر عمداً مخالفت قسم کند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر نتواند 3روز روزه بگیرد .(توضیح المسائل ، ستاره ،1378،ششم،ص438،م2679)

آیت...خامنه ای : سیر کردن ده فقیر یا پوشانیدن آنهاست و اگر نتوانست باید سه روز روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب باید پی در پی باشد .(استفتائات جدید ،ج1،ص73،،س374،و376)

آیت خویی(ره): اگر از روی اختیار به قسم خود عمل نکند باید یک بنده آزاد کند . یا ده فقیر را سیر کند و یا آنان را بپوشانند و اگر اینها را نتواند باید 3روز  پی در پی روزه بگیرد.(توضیح المسائل ،احیاء آثار امام خویی ،1422ه.ق،ص484،م2679)

آیت...سیستانی:   کفاره مخالفت با قسم یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا ْنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3روز پی در  پی روزه بگیرد .(توضیح المسائل ،1422ه.ق،بیستم ،ص541،م2628)

آیت...شبیری زنجانی: اگر عمداً مخالفت  کند گناه کرده و باید کفاره بدهد ؛ یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3روز پی در پی روزه بگیرد .(توضیح المسائل ،ج2،ص281،م2679)

آیت...صافی گلپایگانی: اگر انسان عمداً مخالفت قسم عمل کند باید کفاره بدهد ؛ یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3روز پی در پی روزه بگیرد .(توضیح المسائل ، ص545،م2679)

آیت ...فاضل لنکرانی:  چنانچه عمداً مخالفت قسم کند باید کفاره بدهد ؛ یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید 3روز پی در پی روزه بگیرد .(توضیح المسائل ،امیر العلم 1383،ص487،م2805))

آیت...گلپایگانی(ره): اگر عمداً با قسم مخالفت کند باید کفاره بدهد ؛ یا ده فقیر را سیر کند و یا لباس  بپوشاند و یا یک بنده آزاد کند و اگر توانایی اینها را نداشته باشد باید 3روز روزه بگیرد .(توضیح المسائل ،ص455،م2679)

آیت...مکارم شیرازی : اگر عمداً با قسم خود مخالفت کند باید کفاره بدهد ؛ یا ده فقیر را سیر کند یا لباس  بپوشاند و یا  یک بنده آزاد کند و اگر توانایی اینها را نداشته باشد باید 3روز پی در پی روزه بگیرد (توضیح المسئل ،ج2،ص281،م2679)

آیت...نوری همدانی :  چنانچه عمداً با قسم مخالفت کند باید کفاره بدهد یعنی  یک بنده آزاد کند و یا ده فقیر را سیر کند یا  بپوشاند و یا  و اگر اینها را نتواند باید 3روز پی در پی روزه بگیرد (توضیح المسائل ،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،ص530،م2668)

آیت...وحید خراسانی: اگر انسان از عمد با قسم مخالفت کند باید کفاره بدهد ؛ یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا بپوشاند اگر اینها را نتواند  3روز پی در پی روزه بگیرد (توضیح المسائل ،مدرسه باقر العلوم ،1379،پنجم ،ص719،م3734)

 

 

 


      

*سوال : کفاره شکستن عهد چقدر است ؟

 امام خمینی(ره): 60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(تحریر الوسیله ،اسماعیلیان ،1408ه.ق ،ج2،ص124،القول فی العهد ،مسأله )

آیت...اراکی(ره): 60مسکین  را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(المسائل الواضحه ،الاعلام الاسلامی ،1373،اولی ،ج2،ص147،م2683)

آیت...بهجت(ره): 60بنابر احتیاط واجب ،فقیر را غذا بدهد  ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،دفتر معظم له پنجاه و دوم ،ص428،م2148)

آیت...تبریزی: 60فقیر را اطعام بدهد  ،یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،باقر العلوم 1383،هفتم ،ص415،م2678)

آیت...خامنه ای : مانند کفاره افطار عمدی یک روز از ماه مبارک رمضان است .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت خویی(ره): 60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،احیاءآثار امام الخویی ،1422،ه.ق،العاشر ص484،م2678)

آیت...سیستانی:  60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،دفتر آیت ...سیستانی ،ستاره 1425،ه.ق بیست و سوم ،ص544،م2627)

آیت...شبیری زنجانی: 60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،دفتر معظم ه 1383،اول ،ج2،ص279،م2678،)

آیت...صافی گلپایگانی: 60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،نیلوفرانه ،1385،اول ،ص543،م2678)

آیت ...فاضل لنکرانی:  60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،1384،صد و دهم ،ص486،،م2803،احکام الواضحه ،مرکز فقه ائمه اطهار ،1424،ه.ق الخامسه ص431،م1933)

آیت...گلپایگانی(ره): کفاره آن کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان است .(هدایة العباد ،دارالقرآن الکریم ،417ه.ق ،ج2،ص200،م686،)

آیت...مکارم شیرازی : 60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .توضیح المسائل مدرسه امام علی ،1383،چهل و یکم ص446،م2299)

آیت...نوری همدانی : 60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،بارش ،1386،دوم ،ص404،م2667،)

آیت...وحید خراسانی: 60فقیر را سیر کند ،یا دو ماه روزه بگیرد ،یا یک بنده آزاد کند .(توضیح المسائل ،مدرسه باقر العلوم ،1421ه.ق پنجم ص718،م2733)

 

 


      

  سوال1- بنده 6 بار بر خلاف قسمی که بر ترک کاری خورده بودم آن کار را انجام داده ام آیا باید به 60 فقیر هر کدام یک مد طعام بدهم،یا می شود به 10 فقیر هر کدام 6 مد طعام داد؟

سوال2-اگر بشود در کفاره قسم به فقیر نان لواش داد لطفا تعداد نانی که برای یک مد کفایت می کند مشخص بفرمایید . 

آیت الله مکارم شیرازی : 1ـ شما باید ببینید به چه صورت قسم خورده اید، هرگاه قسم خورده اید که مطلقاً این کار را ترک کنید یک کفاره بیشتر لازم نیست ولی اگر قسم خورده اید که این کار را ترک کنید و اگر مخالفت کردید باز هم ترک کنید در فرض سوال شش کفاره دارد یعنی اطعام شصت مسکین و اگر نمی دانید چگونه بوده همان یک بار کافی است و می توانید به ده فقیر هر کدام شش مد بدهید.
2ـ باید به مقداری باشد که آرد آن معادل یک کیلو باشد.

 


      

*سوال : الف)حکم قسم خوردن به پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام )چیست ؟

ب) در صورت عمل  نکردن به آن باید کفاره بپردازیم ؟

 امام خمینی(ره): الف) منعقد نمی شود

ب) کفاره ندارد . .(توضیح المسائل ،شرط سوم ،ص374،م2671،/تحریر الوسیله ،مؤسسه نشر اسلامی ،ج2،ص99،م5)

آیت...اراکی(ره): الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(توضیح المسائل ،ص502،م2685،شرط سوم المسائل الواضحه ص149،م2685،)

آیت...بهجت(ره): الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(توضیح المسائل ،دفتر حضرت آیت... بهجت ،ص424،و425،م21222،شرط سوم جامع المسائل ،دفتر معظم له ج4، ص430،با استفاده از «آنچه با آن یمین منعقد میشود ..»

آیت...تبریزی: الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(توضیح المسائل،الهادی ص416،م2680شرط سوم  صراط النجاة ،ج8،ص116،م270)

آیت...خامنه ای : الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت خویی(ره): الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(توضیح المسائل ،ص485،م2680،شرط سوم منهاج الصالحین ،ج2، ص308،م1543)

آیت...سیستانی:  الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(المسائل المنتخبه ،العبادات و المعاملات ،ص478،م1254،)

آیت...شبیری زنجانی: الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد.(توضیح المسائل ،ص282،م2680،شرط سوم )

 آیت...صافی گلپایگانی: الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد  .( توضیح المسائل ،سپهر ،ص545،م2809،هدایة العباد ،ج2، سپهر ،ص239،م5)

آیت ...فاضل لنکرانی:  الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .

فی نفسه حرام نیست .ولی احکام قسم را ندارد .لذا اگر کسی طبق آن عمل نکند کفاره ندارد .کما اینکه چیزی را در دادگاه ثابت نمیکند .(توضیح المسائل ،امیر العلم ،ص488،م2809،/احکام الواضحه ،اعتماد ،ص432،م1935(الثالث)/ استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...گلپایگانی(ره): الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(هدایة العباد ،نگین ،ج2، ص188،م643، /توضیح المسائل ،ص456،م2680،شرط سوم )

آیت...مکارم شیرازی : الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(توضیح المسائل ،مهشید ،1376،ص456،م2300شرط سوم )

آیت...نوری همدانی :  الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد ،.(توضیح المسائل ، دفتر تبلیغات ص530،م2669،شرط سوم منتخب المسائل ،مکتب الاعلام الاسلامی ،ص378،م1242

آیت...وحید خراسانی: الف) منعقد نمی شود .

ب) کفاره ندارد .(منهاج الصالحین ،مدرسه الامام باقر العلوم ،ج3،ص449،م24،/توضیح المسائل ،نگارش ص719،م2735،شرط سوم )


      

*سوال : اگر مورد نذر را فراموش کنیم وظیفه چیست ؟

آیت...اراکی(ره): اگر مردّد بین متباینین است احتیاط کند (مردّد بین چند عمل است نمی داند نماز است یا روزه یا انفاق )(استفتائات ،ص158،س9)

آیت...بهجت(ره): باید آن را در امور خیر و نیک صرف کند یا اگر مشتبه در چند عمل عبادی باشد باید امر عبادی را به جا آورد (استفتائات ،دفتر معظم له ،1386،اول ج4،ص291،س5597،و5596،)

آیت...تبریزی: اگر بین اطراف محصوره مردّد است قرعه می اندازد والا یکی از محتملات را انجام دهد و اگر چیزی را احتمال نمی دهد تکلیفی ندارد.(استفتائات ،انتشارات سرور دوم ،1383،ج1،ص387،س1716)

آیت...خامنه ای : اگر قدر متقین دارد باید با آن عمل شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت خویی(ره): اگر متعلق نذر بین چند عمل تردّد دارد )اگر میتواند جمع کند میان همه آنها،واجب است بر او آنها ،و اگر نتواند پس بر اوست معین کند منذور خود را به قرعه (استفتائات ،مؤسسه احیاءآثار الامام الخویی ،ص365،س1205)

آیت ...فاضل لنکرانی:  اگر (مورد نذر )مردّد بین دو چیز متباین باشد ،مثلاً نذر کرده صدقه بدهد یا روضه بخواند بنابر احتیاط ،هر دو کار را انجام دهد

اگر اصلاً (مورد نذر )را نمی داند ،ولی در محل زندگی او مردم معمولاً چیز خاصی را نذر می کنند یعنی متعارف وجود دارد ،همان کار متعارف را انجام دهد و اگر چنین چیزی وجود ندارد ،چون قدرت عمل به نذر را ندارد نذر او ساقط است و وظیفه ای ندارد ،بلی اگر بعداً یادش آمد به نذر عمل کند (استفتائات ،ج2،ص421،س1188)

آیت...گلپایگانی(ره): اگر شک کند مورد نذر مثلاً نماز بوده یا روزه باید هر دو را بجا آورد (مجمع المسائل ،دارالقرآن الکریم ،چهارم ،ج2،ص326،س925)

آیت...مکارم شیرازی : در صورتی که شک او میان دو سه چیز باشد اگر امکان دارد به همه عمل کند و اگر به کلی نامعلوم است کار خیری به اندازه نذر خود انجام دهد .

اگر مورد نذر مشکوک باشد و نتواند احتیاط کند قرعه می زند و طبق آن عمل می کند اگر صیغه نذر را هر چند به فارس نخوانده است و به زبان نیاورده بلکه در دل نذر کرده عمل به آن واجب نیست .(استفتائات ،ج3،ص306،س810/استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

 

 


      

*سوال : شخصی که با رعایت همه ی شرایط ،نذر کرده مثلاً 40روز پی در پی کاری را انجام دهد ؛ اگر یک روز به خاطر فراموشی یا سهواً به نذر خود عمل نکند ؛وظیفه ی او چیست ؟

 امام خمینی(ره): اگر از روی فراموشی نذرش را انجام ندهد چیزی بر او واجب نیست ولی تا آن زمان که معین کرده اند ،نذرش را ادامه دهد .(رساله ،آستان قدس رضوی 1367،اول ،ص372،م2655)

آیت...اراکی(ره): اگر نذر مطلق بوده باید بنابر احتیاط چهل روز را پی در پی تجدید کند و اگر مقیِد بوده بنابر احتیاط باید یک روز را بلافاصله اضافه کند .(استفتائات ،معروف ،اول 1373،ص160س20)

آیت...بهجت(ره): از روز بعد به روز قبل از آن روز متصل کند ضرر به اتصال نمی زند چون عمدی نبوده است .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی: چنانچه منذور غیر روزه بوده قضاو کفاره ندارد و اگر روزه بوده ،باید قضا کند .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خامنه ای : اگر در نذر خود ،نحوه جبران آن را در نظر گرفته است طبق آن عمل کند در غیر اینصورت اگر عمل عبادی مانند نماز و روزه است آنرا قضا نماید و نذر بر حال خود باقی است بقیه آنرا عمل نماید .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت خویی(ره): اگر از روی فراموشی نذرش را انجام ندهد چیزی بر او واجب نیست ولی تا آن زمان که معین کرده نذرش را ادامه دهد (رساله ،احیاءآثار الامام الخویی1422ه.ق،دهم ،ص482،باساتفاده از 2664)

آیت...سیستانی:  اگر وقت معیّنی ندارد دو مرتبه از نو روزه بگیرد و اگر وقت معینی دارد آن روز را بعداً قضا ء نماید (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...شبیری زنجانی: اگر هدفی از نذر برای انجام آن کار باقی نباشد لازم نیست در بقیّه مدّت آن را انجام دهد و اگر هدف از نذر هنوز باقی باشد بنابر احتیاط باید تا آخر وقت تعییین شده آن عمل را انجام دهد (رساله ص277،م2664)

آیت...صافی گلپایگانی: اگر از روی فراموشی نذرش را انجام ندهد چیزی بر او واجب نیست ولی لازم است نذرش را تا زمانی که معین کرده ادامه دهد (رساله ،سپهر ،1377 هفدهم ،ص541،م2664)

آیت ...فاضل لنکرانی:  باید بقیه روزها را عمل کند تا چهل روز تمام شود و لازم نیست از ابتدا شروع کند (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...گلپایگانی(ره): اگر از روی فراموشی نذرش را انجام ندهد چیزی بر او واجب نیست ولی لازم است نذرش را تا زمانی که معین کرده انجام دهد (رساله ،دارالقرآن الکریم 1372،هفتاد و چهارم،ص453،م2664)

آیت...مکارم شیرازی : احتیاط واجب آن است که آن یک روز را قضا کند .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...نوری همدانی :  اگر از روی فراموشی نذرش را انجام ندهد براو واجب نیست ولی لازم است نذرش را تا زمانی که معین کرده ادامه دهد (رساله،دفتر تبلیغات ،مهدی موعود ،1381،هجدهم ص528،با استفاده از 2653)

آیت...وحید خراسانی: اگر از روی فراموشی نذرش را انجام ندهد براو واجب نیست ولی لازم است نذرش را تا زمانی که معین کرده ادامه دهد (رساله،مدرسه باقر العلوم 1379،پنجم ،ص715م2719،)

 


      

*سوال : اگر حد و حدود معین شده در نذر فراموش شود وظیفه چیست؟

آیت...بهجت(ره): به گمانش عمل است و اگر گمانی ندارد اگر نذر عبادی است عبادتی را اختیار کند و اگر مالی است در راه مطلق وجوه بِرّ صرف کند .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...اراکی:اگر مردد بین اقل و اکثر(یعنی شک بین کمتر و بیشتر که کمتر را به جا می آورد) است اکتفا کند به اقل و اگر مردد بین متباینین (یعنی نمی داند مثلاً نماز بوده یا روزه ،احتیاط کند و هر دو را به جا آورد.)است احتیاط کند و هر دو را به جا آورد.(استفتائات ،معروف ،1373،اول،ص158،س9)

آیت...تبریزی: در صورتی که مردد بین چند چیز باشد باید احتیاط شود و در صورتی که اعطاء مال از دو جنس باشد به وسیله قرعه تعیین میشود و در مورد یک جنس به مقدار اقلّ کافی است .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خامنه ای : سؤال: اگر مورد نذر را فراموش کنیم وظیفه چیست؟

اگر قدر متقین دارد باید به آن عمل شود (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت خویی(ره): اگر میتواند جمع کند میان همه آنها واجب است بر او انجام همه ی آنها .و اگر نتواند پس منظور خود را به قرعه معین کند .(استفتائات ،احیاءآثار الامام الخویی ،1381،اول،ص365،س1205)

آیت...سیستانی:اگر مردّد بین اطراف محدودی باشد احتیاط نماید و اگر مردد بین اطراف غیر محدود باشد یکی از آنها را انجام دهد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات ) 

آیت...صافی گلپایگانی: اگر تعداد آنرا فراموش کنید اکتفا به مقدار یقینی کافی است.(جامع الاحکام ،دفتر معظم له ،1380،چهارم ،ج1،ص222،س795،)

آیت ...فاضل لنکرانی:  اگر در شرایط نذر شک کند و نداند که مثلاً برای خوب شدن مریض نذر کرده یا برای برگشتن مسافر ،در این صورت وظیفه ای ندارد مگر اینکه هر دو شرط تحقق پیدا کند که باید به نذر خود عمل کند و اگر در متعلق نذر شک کند که آیا نذر کرده پولی به فقیر بدهد یا روزه بگیرد در این صورت باید هر دو را انجام دهد و اگر چیزی به خاطرش نیست تکلیفی ندارد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...گلپایگانی(ره):اگر شک کند که متعلق نذر ،نماز بوده یا روزه هر دو  را به جا آورد و اگر در نذر صیغه شرعی نخوانده ملزم به وفاء نذر نیست .(مجمع المسائل ،دار القرآن الکریم چهارم ،ج2ص326،س925،)

آیت...مکارم شیرازی : به مقداری که یقین دارد عمل کند .

سؤال :اگر مورد نذر را فراموش کنیم وظیفه چیست ؟

در صورتی که شک او در میان دو سه چیز باشد اگر امکان دارد به همه عمل کند و اگر به کلی نا معلوم است کار خیری به اندازه نذر خود انجام دهد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

 


      
<      1   2   3      >