نگاه مجدد به نا محرم

سوال : نگاه مجدد به نا محرم بدون قصد لذت و ریبه چه حکمی دارد؟

آیت ا... بهجت : اگر زینت و اصلاح و آرایش داشته باشد، حرام و بدون آن هم خلاف احتیاط است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : نگاه کردن به نا محرم حرام است مگر به وجه و کفین بدون لذت.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : مانعی ندارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : جایز نیست. .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : حرام نیست. .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : نگاه به موارد مجاز با دو شرط مذکور مانعی ندارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در فرض سوال به قسمت هایی که جایز است، اشکال ندارد. .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)