سوال : حکم آویختن صلیب به گردن چیست؟

آیت ا... بهجت : حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : مسلمان باید از اموری که شعار کفار است مانند صلیب اجتناب نماید.(استفتائات جدید، دوم، 1383، ص507، م2225)

آیت ا... خامنه ای : اگر به منظور تشبه به کفار یا تقلید از آنان و یا موجب ترتب مفاسدی دیگر باشد جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : جائز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بعلت تشبه آن به کفار جائز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : جائز نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : جائز نیست(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : جائز نیست.(هزار و یک مسئله فقهی، چهارم 1383، ج1، ص326، س1094)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/