*سوال 1 : آیا نیت ریایی در عمره ی تمتع موجب بطلان عمره میشود ؟ در صورت باطل شدن  تکلیف چیست؟

امام خمینی (ره):اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره ی مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند.(مناسک محشی ،ص140،م254)

 آیت ا... ارا کی (ره  ) : اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، و جبران آن ممکن نباشد و وقت نباشد احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره ی مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند .(مناسک محشی ص140،م254،پاورقی2)

 آیت ا...بهجت:  اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند در صورتی که، وقت تنگ شده باید به حج افراد عدول نماید و عمره ی مفرده بعد از آن بجا آورد و بنابر احتیاط واجب حج را در سا ل  بعد اعاده نماید . (مناسک محشی ص،140م254،پاورقی3مناسک حج و عمره ص192 ،م838)  

آیت ا... تبریزی: اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، در صورت امکان واجب است اعاده ی  آن و اگر ممکن نبود حجش باطل میشود و باید سال دیگر عمره و حج را اعاده کند (مناسک محشی ص140م254پاورقی3)

آیت ا... خامنه ای: اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره ی مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند.(مناسک حج مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبری، ص83،م236)

آیت ا...خویی(ره): اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند در صورت امکان واجب است اعاده آن و اگر ممکن نبود حجش باطل میشود و باید سال دیگر عمره و حج را اعاده کند. (مناسک محشی ص140م254پاورقی3)

 آیت ا... سیستانی: اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند در صورت امکان واجب است اعاده آن و اگر ممکن نبود حجش باطل میشود و باید سال دیگر عمره و حج را اعاده کند. (مناسک محشی ص140م254پاورقی3)

آیت ا...شبیری زنجانی: گر اعمال عمره را به نیت ریا انجام دهد ، عملش باطل می شود و معصیت کار هم می باشد و واجب است اعمال را خالص انجام دهد و اگر تمکنّ از تدارک در وقت مناسب نباشد ، حکم به بطلان عمره می شود .(مناسک حج ص72،م158،ص130،م374)

آیت ا...صافی گلپایگانی: اگر عمره را به ریا یا غیر آن باطل کند و نتواند پیش از وقوف عرفات آن را به جا آورد ،بنابر احتیاط واجب به میقات برود و اگر به واسطه تنگی وقت ، متمکّن از رفتن به میقات نیست هر مقدار می تواند به طرف میقات برود و رجاءً محرم به احرام حج افراد شود و به عرفات برود و کارهای حج را انجام دهد و بعد از آن عمره ی مفرده به جا آورد ه و در سال بعد باید حج خود را اعاده کند .(مناسک محشی،ص 140م254با استفاده از پاورقی 2 مناسک حج ، ص84و85،م87)

آیت ا...فاضل لنکرانی:  اگر عمره را به ریا یا غیر آن باطل کند جبران آن ممکن نشود و وقت نباشد ،احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمرهِ ی مفرده  به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند .مناسک محشی ، ص140، م254،پاورقی2)

 آیت ا...گلپایگانی (ره ): اگر عمره را به ریا یا غیر آن باطل کند و نتواند پیش از وقوف عرفات آن را به جا آورد ، حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره به جا آورد و حج را در سال دیگر  اعاده کند .(آداب و احکام حج،ص191،م467)

 آیت ا... مکارم شیرازی: اگر عمره ی تمتع را به سبب ریا یا غیر آن باطل کند ،احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره ی مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده نماید ، مگر اینکه بتواند عمره را اعاده کند .( مناسک جامع حج ،ص118،م118)

آیت ا... نوری همدانی:  اگر عمره را به ریا و غیر آن باطل کند، احتیاط واجب آن است که حج افراد به جا آورد و پس از آن عمره مفرده به جا آورد و در سال دیگر حج را اعاده کند ( مناسک محشی ،ص140م 254)

 آیت ا… وحید خراسانی: هر گاه عمره فاسد شود احرامی که برای آن بسته نیز باطل می شود ، و باید حج را در سال بعد به جا آورد ، و احوط و اولی آن است که به همان احرام ،اعمال عمره ی مفرده را به جا آورد.(مناسک حج ص 142 مبحث طواف )

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/