آیا مادربزرگ از نوه اش که فوت شده و خواهر و همسر هم دارد ارث میبرد؟ 

آیت الله خامنه ای : اگر میّت هنگام مرگ، پدر، مادر و فرزند نداشته باشد، مادر بزرگ از او ارث می‌برد.

آیت الله وحبد خراسانی :‌ کسانى که به واسطه نسب ارث مى برند سه طبقه هستند:

(طبقه اوّل) پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد ، اولاد اولاد هرچه پایین روند ، هرکدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث مى برد ، و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه دوم ارث نمى برند.

(طبقه دوم) جدّ یعنى پدر بزرگ و جدّه یعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ایشان هرکدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث مى برد ، و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه سوم ارث نمى برند.

(طبقه سوم) عمو و عمّه و دایى و خاله و اولاد آنان است ، و تا یک نفر از عموها و عمّه ها و دایى ها و خاله هاى میّت زنده اند اولاد آنان ارث نمى برند ، ولى اگر وارث میّت منحصر به یک عموى پدرى و یک پسر عموى پدر و مادرى باشد ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد ، و در غیر این صورت احتیاط واجب ـ خصوصاً در صورتى که با آنها دو دایى یا خاله باشد ـ آن است به مصالحه تمام شود.

 آیت الله مکارم شیرازی :‌ هرگاه مردى از دنیا برود و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد و بقیّه را ورثه دیگر و هرگاه از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یک هشتم مال به زن او مى رسد و بقیّه به وارثان دیگر.

اگر وارث، جد یا جدّه مادرى (یا هر دو) با برادران مادرى باشد، جد در حکم یک برادر و جدّه در حکم یک خواهر است و مال را در میان خود بطور مساوى تقسیم مى کنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدرى (یا پدر و مادرى) با برادران پدرى (یا پدرى و مادرى) باشند جد، حکم یک برادر و جدّه، حکم یک خواهر را دارد و ارث را در میان خود چنان تقسیم مى کنند که سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.

آیت الله فاضل لنکرانی :‌اگر نوه فوت شده دارای پدر یا مادر یا هردوتا باشد و نیز اگر فرزند داشته باشد به خواهر میت و به مادربزرگش چیزی به ارث نمی رسد. اما اگر پدر و مادر و فرزن نداشته باشد؛ مادر بزرگ نیز از اموال او ارث می برد.

آیت الله سیستانی : بله ارث می برد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/