من یک برادر داشتم که از یک پدر و دو مادر بودیم واو دارای همسر بود ولی بچه نداشت او فوت کرده آیا ارث از او به من تعلق میگیرد .او دو تا خواهر تنی هم دارد ودو خواهر پدری ویک برادر که من هستم

  آیت الله خامنه ای :  اگر هنگام فوت برادرتان پدر و مادرتان زنده نبوده اند و برادرتان دارای فرزند و نوه نیز نبوده است، ارث به شما می رسد.

آیت الله مکارم شیرازی : اگر وارث، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و یک برادر و یک خواهر مادرى باشند برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادرى، بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادر دو برابر خواهر مى برد امّا اگر بیش از یک برادر یا یک خواهر مادرى دارد مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادرى بطور مساوى میان خودشان تقسیم مى کنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

آیت الله وحید خرسانی: - اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد ، برادر و خواهر پدرى که از مادر با میّت جداست ارث نمى برد .

آیت الله سیستانی:  با بودن برادر یا خواهر تنى شما ارث نمى برید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/