1- زنا در عده طلاق خلع باعث حرمت ابدی میشه ؟

2- زنا در عدّه عقد دائم چه حکمی دارد؟ آیا موجب حرمت ابدی می شود؟

آیت الله خامنه ای  : 1- در فرض سؤال ارتباط مذکور حرام بوده و ازدواج شما با یکدیگر مطلقاً حتی بعد از اتمام عدّه جایز نیست.

2- جایز نیست و موجب حرمت ابدی می شود.

آیت الله وحید خراسانی: 1- اگر مردی با زنی که در عده طلاق خلع است و به آنچه به شوهرش برای طلاق بذل کرده رجوع ننموده زنا کند بعد از تمام شدن عده زن می تواند با او ازدواج کند ولی به شرطی که طلاق خلعی او واجد شرایطی باشد که برایتان می فرستم .

در خلع ، کراهت زوجه از زوج و عدم کراهت زوج از زوجه شرط است و باید کراهت در حدی باشد که زوجه بترسد حقوق واجبه شوهر را رعایت نکند ولی کراهت معتبره در صحت خلع اعم است از این که به جهت ذات زوج باشد (مثل زشت بودن قیافه او یا بدخلقی او) یا عرضی باشد یعنی به جهت بعضی از اعمال صادر از او باشد که بر خلاف سلیقه زوجه است در صورتی که آن عمل ظلم به زوجه و غصب حقوق واجبه زوجه نباشد مانند نفقه اما اگر منشاء کراهتِ زوجه، ظلم زوج به زوجه یا غصب حقوق واجبه زوجه از ناحیه زوج باشد بذل واقع از ناحیه زوجه باطل است و طلاق خلع واقع نمی شود.

چنانچه به هیچ نحوه ای زوجه از زوج کراهت نداشته باشد و طلاق خلع داده شود بذل زوجه و طلاق هر دو باطل است و این دو هنوز زن و شوهر هستند.

مگر این که مرد مالک بذل شود به سبب مستقل دیگری مثلا مردى که زن خودرا طلاق رجعى داده ، اگر مالى از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند ، واجب است به مقتضاى صلح عمل کند ، ولى اگر رجوع کرد رجوع او صحیح است ولی زن می تواند عقد صلح را به جهت مخالفت مرد با شرط فسخ کند و مالش را پس بگیرد.

2- اگر با زنى که در عدّه طلاق رجعى است زنا کند ، آن زن ـ بنابر احتیاط ـ بر او حرام ابدی مى شود ، و اگر با زنى که در عدّه متعه یا طلاق بائن یا عدّه وفات است زنا کند ، بعد مى تواند اورا عقد نماید.

طلاق بائن آن است که بعد از طلاق ، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع کند ، یعنى بدون عقد او را به زوجیّت خود برگرداند ، و آن بر پنج قسم است:

(اوّل) طلاق زنى که نُه سالش تمام نشده باشد.

(دوم) طلاق زنى که یائسه باشد.

(سوم) طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده باشد.

(چهارم) طلاق سوم زنى که او را سه دفعه طلاق داده اند.

(پنجم) طلاق خلع و مبارات.

و غیر اینها طلاق رجعى است ، به این معنى که تا وقتى زن در عدّه است شوهرش مى تواند به او رجوع نماید.

آیت الله سیستانی : 1- اگر در زمان عده عقد کرده باشد و دخول هم صورت گرفته باشد حرمت ابدی می شود

2- بله حرمت ابدی می شود به احتیاط واجب 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/