سوال: اگر در اعضای وضو یا غسل، مانعی از رسیدن آب باشد که برداشتن آن مشقت دارد - مثل چسب قطره ای - تکلیف چیست؟
پاسخ:
آیات عظام: امام، رهبری، مکارم، بهجت، فاضل، گلپایگانی و اراکی: باید به دستور جبیره عمل کند.
آیات عظام: سیستانی، نوری و خویی: اگر مانع در اعضای تیمم است، باید هم وضوی جبیره بگیرد و هم تیمم کند و اگر در غیر اعضای تیمم است، تیمم کافی است.
آیت الله وحید: بنابر احتیاط واجب بین وضو یا غسل جبیره ای و تیمم جمع کند. (یعنی هر دو را انجام دهد)
آیت الله صافی: اگر مانع در اعضای تیمم است، وضوی جبیره کافی می باشد؛ اما اگر در غیر آن است، علاوه بر وضوی جبیره، احتیاطا باید تیمم هم انجام دهد.
آیت الله زنجانی: باید تیمم نماید؛ مگر آن که مانع، جراحت و امثال آن باشد و برداشتن روی جراحت - مثل پانسمان و ... - به آن صدمه بزند که در این صورت باید وضوی جبیره بگیرد و تیمم لازم نیست.
آیت الله تبریزی: اگر مانع دراعضاء تیمم نباشد، واجب است تیمم نماید و الا باید وضوی جبیره بگیرد؛ گر چه بهتر است هم وضو و هم تیمم انجام دهد.
------------------
منبع: امام: تحریر الوسیله، وضو، ، م 9؛ سیستانی، نوری، مکارم، فاضل و اراکی: عروه الوثقی، الوضو، فصل فی احکام الجبائر، م 14؛ وحید، تبریزی و : منهاج الصالحین، الوضو، الفصل الرابع، احکام الخلل، م 155؛ صافی، گلپایگانی: هدایه العباد، وضو، م 125؛ بهجت: وسیله النجاه، الوضو، م 121؛ توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 297.
>>> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص34.