سوال: دختری نه ساله است که توان روزه گرفتن ندارد؛ آیا وقتی که توانایی پیدا کرد، قضای روزه های گذشته واجب است یا نه؟
پاسخ: دختر یا پسری که تازه بالغ شده است، ولی به علت ضعف جسمانی [1] نمی تواند همه ماه رمضان را روزه بگیرد، باید همان روزهایی که توانایی دارد، روزه بگیرد و بقیه را در طول سال به تدریج قضا کند. [2]
و اگر تا سال بعد هم به علت ضعف جسمانی نتواند قضا کند:
امام: چیزی بر عهده اش نیست. [3]
آیات عظام: بهجت، خامنه ای، سبحانی، صافی و مکارم: قضای این روزه ها بر او واجب نیست، ولی باید برای هر روز یک مد طعام، کفاره به فقیر بدهد. [4]
آیت الله سیستانی: باید روزه ها را قضا کند و بنابر احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام، کفاره به فقیر بدهد. [5]
----------------
پی نوشت:
[1]. پیدا شدن «ضعف» موجب نمی شود که ضخص مکلف روزه نگیرد، مگر به حدی باشد که عادتا قابل تحمل نیست. در این صورت هر روزی که ادامه روزه داری مشقت داشته باشد، افطار اشکال ندارد، ولی قبل از ناتوان شدن از ادامه روزه نمی تواند روزه را افطار کند.
[2]. امام، استفتائات، ج 1، (روزه)، س 88؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1363 و استفتائات، ج 2، س 2894؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س 734؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 504.
[3]. امام، استفتائات، ج 1، (روزه)، س 88.
[4]. بهجت، استفتائات، ج 2، با استفاده از س 2891؛ خامنه ای، سایت، پرسش های متداول، روزه؛ سبحانی، احکام بانوان، م 302؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، با استفاده از س 502؛ مکارم، استفتائات جدید، ج 2، س 439.
[5]. سیستانی، توضیح المسائل، با استفاده از م 1674.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، موسسه اطلس تاریخ شیعه، ص 279.