? سوال : پستی و بلندی محل سجده تا چه حدی جایز است؟

?? پاسخ : در مورد سجده شرط است که محلی که در سجده پیشانی بر روی آن قرار می‌گیرد، نسبت به مکانی که زانوها در آن مکان مستقر می‌شود، یا باید کاملاً صاف و مسطح باشد و یا اگر بین این دو مکان پستی و بلندی وجود دارد باید بیش‌از چهار انگشت بسته، پستی و بلندی نداشته باشد.
چنان‌چه شخصی عاجز از سجده‌کردن به این نحو است، ‌یعنی باید پیشانی را بر روی مکان مرتفع بگذارد تا بتواند سجده کند، در این صورت اشکال ندارد.ولی اشخاصی که قدرت دارند، باید سجده آنان طبق همین ضابطه‌ای باشد که بیان گردید.
----------------------------------
استفتاء مقام معظم رهبری