خواندن سوره های عزائم (سوره هایی که سجده واجب دارد)

*سؤال: آیا خواندن سوره های سجده دار و آیه ای از آنها برای زن حائض و جنب حرام است؟

امام خمینی (ره): خواندن سوره ای که سجده واجب دارد (حرام است ) و اگر یک حرف از این چهار سوره حتی بسم الله را هم بخواند حرام است.( تحریر الوسیله ، اسماعیلیان /1408ه.ق،سوم،ج1،ص39،الخامس توضیح المسائل پژوهشهای اسلامی ،1367،اول آستان قدس رضوی ،ص46،م355)

آیت ...اراکی(ره): خواندن سوره ای که سجده واجب دارد (حرام است ) و اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است.( المسائل الواضحه،المکتب الاعلام الاسلامی ،1414ه.ق،اول ،ج1،ص63،ش4،توضیح المسائل  دفتر تبلیغات حوزه علمیه،ص64،م352)

آیت ...بهجت(ره): خواندن سوره ای که سجده واجب دارد (حرام است ) و اگر یک کلمه  از این چهار سوره را هم بخواند حرام است.و بنابر احتیاط واجب خواندن بعض کلمه(مثلا ًیک حرف)هم حرام است.( الوسیلة النجاة شفق،1381،دوم ،ص57،الخامس توضیح المسائل دفتر معظم له ،1377،سیزدهم ،امیر ،ص73،م359)

 آیت ... تبریزی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد (حرام است ) و احتیاط مستحب ملحق کردن تمام سوره به آیه حتی بعض بسم الله الرحمن الرحیم است.(منهاج الصالحین مریم ،1426،ه.ق،اول ،فدک ،ص51،السادس توضیح المسائل سرور،1378،ششم ،ستاره ص71،م361)

آیت ...خامنه ای : خواندن خصوص آیات سجده ی این سوره هاست ولی خواندن سایر آیات از این سوره ها اشکال ندارد.(اجوبة الاستفتائات ، انتشارات بین المللی الهدی 1384،هشتم ، اسوه،ص40،س199)

 آیت ...خوئی: خواندن هر یک از آیات سجده ی واجب(حرام است) بلکه بنابر احتیاط مستحب قسمتی از یک آیه سوره های سجده ، یا بعض بسم الله الرحمن الرحیم را نخواند.(تعلیقیه بر عروة الوثقی ، احیا آثار الامام الخویی، 1421ه.ق، الثانیه ،ج1،ص194،الخامس ،توضیح المسائل احیاء آثار امام خویی ، 1422ه.ق، العاشر ه احیا ء آثار امام خویی،ص61،م361)

آیت ...سیستانی: خواندن هر یک از آیات سجده ی واجب(حرام است) بلکه بنابر احتیاط مستحب قسمتی از یک آیه سوره های سجده ، یا بعض بسم الله الرحمن الرحیم را نخواند.(تعلیقیه بر عروة الوثقی، مکتب ایت الله سیستانی ،1425ه.ق،دوم ، ستاره ،ج1،ص216،الخامس توضیح المسائل دفتر آیت الله سیستانی ،1423،ه.ق،بیست و دوم،ستاره ،ص72،م354)

 آیت ...شبیری زنجانی : خواندن هر یک از آیات سجده ی واجب(حرام است) بلکه بنابر احتیاط خواندن آیات دیگر یا قسمتی از یک آیه ی سوره های سجده نیز جایز نیست.(توضیح المسائل دفتر معظم له ،1384،نهم ،دانش ،ص87،م361،ش5)

 آیت ... صافی گلپایگانی: خواندن آیه ای که سجده واجب دارد (حرام است ) و اگر یک حرف از این چهار آیه را هم بخواند حرام است و احتیاط مستحب آن است که آیات دیگر سوره سجده دار را نیز نخواند.(هدایةالعباد ،دارالقرآن /1416ه.ق،اول سپهر ،ج1،ص32،م181،الخامس ،توضیح المسائل ،1377،هفدهم ،سپهر ،ص73،م361)

 آیت ... فاضل لنکرانی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد (حرام است ) واگر یک حرف از این چهارسوره  را هم بخواند حرام است،حتی بعض  بسم اله.(تعلیقیه بر عروه فقه ائمه الاطهار ،1380،اول ،ج1،ص185،الخامس ، حاشیه 2 ،توضیح المسائل ، امیر العلم ،1381،سوم ،امیر العلم ،ص59،م356)

آیت ... گلپایگانی : خواندن آیه ای که سجده واجب دارد (حرام است ) و اگر یک حرف از این چهار آیه را هم بخواند حرام است و احتیاط مستحب آن است که آیات دیگر سوره سجده دار را نیز نخواند.(هدایةالعباد ،دارالقرآن /1413ه.ق،اول ص39،الخامس ،توضیح المسائلدار القران الکریم ،1344،هفتادوجهارم ، ،ص61م361)

آیت ...مکارم شیرازی: خواندن یکی از آیات سجده ولو بعض آیه (حرام است ) ولی خواندن غیر آیه ی سجده از سوره ی سجده مانعی ندارد .( تعلیقیه بر عروة الوثقی مدرسة الامام امیر المومنین ، 1413ه.ق،دوم ،ص83،توضیح المسائل مدزسة الامام علی بن ابیطالب ، 1383،چهل و یکم ، امیر المومنین ،ص75،م370)

 آیت ...نوری همدانی : خواندن سوره ای که سجده واجب دارد ( حرام است ) و اگر یک حرف را به قصد یکی از این سوره را هم بخواند ،حرام است.( .( تعلیقیه بر عروة الوثقی، ص56،فصل فی ما یحرم علی الجنب ،سطر2، توضیح المسائل مهدی موعود (عج) ،1381، هیجدهم ، تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،ص76،م356)

آیت ...وحید خراسانی: خواندن هر یک از آیات سجده واجب (حرام است ) و بنابر احتیاط واجب از خواندن بقیه این چهار سوره حتی از خواندن بسم...الرحمن الرحیم ،بلکه بعض آن به قصد این سوره ها نیز خودداری کند.( منهاج الصالحین مدرسه الامام باقر العلوم ، دوم ،نگارش ،ج48، السادس توضیح المسائل مدرسه الباقر العلوم ،1421ه.ق ، پنجم ، نگارش ،ص255 ،م361)

 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/