تماشا کردن بازی ورق بازی یا پاسور

*سوال :آیا برای صرف اوقات بیکاری می توان به صورت دوستانه پاسور بازی نمود یا خیر ؟

حکم نگاه و تماشا ،به جمعی که مشغول پاسور بازی هستند چیست ؟

آیت ...بهجت (ره):نگاه کردن به افراد اگر ضد نهی از منکر نباشد ،جایز نیست .(استفتائات ،1386،نینوا ،ج4،ص553،س6438)

آیت ...تبریزی: بازی با آلات قمار حرام است و نشستن در آن مجلس چنانچه موجب ترغیب به منکر باشد جایز نیست.(استفتائات ،1385،ستاره ،ج2،ص432،س1755)

آیت...خامنه ای :پاسور و سایر انواع بازی با ورق های بازی ،حرام است اگر چه بدون برد و باخت باشد و شرکت در جمع قمار بازان نیز با اختیار جایز نیست .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )