محرمیت فرزند خوانده

 

*سوال :نحوه ی محرمیت دختر یا پسری که از پرورشگاه می آورند به پدر خوانده و یا مادر خوانده در صورتی که ولی او مشخص نباشد و یا ولّی او فوت کرده ،در صورتی که کودک زیر دو سال است و زنی که با شیر دادن او ایجاد محرمیت نماید ،در فامیل نباشد و یا بالای دو سال است چگونه است ؟

 

 امام خمینی(ره): راهی برای محرمیت نیست مگر آنکه بچه اگر پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شوند .(در صورتی که در منزل پدر خوانده ،فرزندی از خودشان موجود باشد .)وقبل از بلوغ ،اگر ولّی ندارد راهی برای محرم شدن با عقد نیست .(استفتائات امام خمینی (ره)،دفتر انتشارات اسلامی ،1382،ج3،ص236،و237،س3و5وص113،س87،ص241،س14)

آیت...بهجت(ره):محرم نیستند و راهی ندارد مگر در بعض موارد نادره به مصاهرت(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...تبریزی:راهی برای محرمیت نیست مگر بعد از بلوغ از طریق نکاح راهی برای محرمیت پیداشود .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خامنه ای :فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمیشود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرائط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...سیستانی: راهی ندارد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...شبیری زنجانی:فرزند پرورشگاهی اگر دختر باشد به وسیله ازدواج خود پدر خوانده و یا پدر و جدّ وپسر و نوه (پدر بی واسطه و با واسطه و پسر بی واسطه با واسطه )پدر خوانده ی او به وی محرم میشود و اگر پسر باشد با ازدواج خود مادر خوانده و یا دختر بی واسطه یا با واسطه اش با وی محرم خواهد شد البته (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...صافی گلپایگانی:در صورت مذکوره اگر طفل دختر باشد و مرد پدر داشته باشد در صورتیکه حاکم شرع مصلحت بداند میتواند بعقد انقطاعی او را به ازدواج پدر مرد در بیاورد دختر با ن مرد محرم میشود و اگر طفل پسر باشد راهی بنظر نمیرسد والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...فاضل لنکرانی: راههای محرمیت در ورقه ضمیمه ذکر شده است

***اگر کودک دختر شیر خواره باشد ،از راههای زیر بین او و مرد (پدر خوانده )محرمیت ایجاد میشود :

1.شیر همسر انسان را بخورد ،که در این صورت دختر رضاعی مرد میشود .

2. شیر مادر مرد را بخورد ،که در این صورت خواهر رضاعی مرد میشود .

3. شیر خواهر مرد را بخورد ،که دختر خواهر رضاعی مرد میشود و یا شیر دختر خواهر مرد را بخورد .

4.شیر زن برادر مرد را بخورد ،که دختر برادر رضای او میشود و یا شیر دختر برادر او را بخورد .

5.اگر شیر خوار نباشد یا اگر شیر خوار است ،و شیر موارد فوق وجود ندارد می توان به وسیله صیغه ی نکاح موقت بین دختر و پدر مرد یا پدر بزرگ او محرمیت ایجاد کرد .که در این صورت این دختر ،زن بابای مرد میشود ،ولی باید توجه داشت که اگر دختر نابالغ باشد نکاح مذکور باید با اذن ولی شرعی او باشد .و در صورت نبودن ولیّ باید از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفت .و در هر صورت نباید صیغه ی محرمیت برای دختر بچه مفسده داشته باشد .بلکه رعایت مصلحت او لازم است کما اینکه اگر دختر بالغ باشد اذن پدر یا جد پدری به احتیاط واجب معتبر است .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

****و اگر کودک پسر و شیر خوار باشد ،از راههای زیر میتوان بین او و زن (مادر خوانده)ایجاد  محرمیت کرد:

1. شیر همان زن را بخورد ،که فرزند رضاعی زن میشود .

2. شیر مادر زن را بخورد ،که برادر رضاعی زن می شود .

3. شیر خواهر زن را بخورد ،که پسر خواهر رضاعی زن میشود یا شیر دختر خواهر زن را بخورد .

4.شیر زن برادر زن را بخورد ،که پسر برادر رضاعی زن میشود یا شیر دختر برادر زن را بخورد .

5.اگر پسر شیر خوار نباشد و ماد ر خوانده ،مادر بدون شوهر داشته باشد و او را به عقد دائم یا موقت پسر در آورند ،پس از دخول او به مادر خوانده،رببیه ی او می شود و به او محرم می شود .

البته راههای دیگری هم وجود دارد ،که فعلاً محل ذکر آنها نیست .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

 

آیت...گلپایگانی(ره):وجهی برای محرمیت این قبیل کودکان به اعضاء خانواده که عملی و قابل اجراء باشد بنظر نمیرسد .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...مکارم شیرازی :در صورتی که دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این  صورت به عنوان زن پدر برآن مرد محرم میشود و اگر پسر باشد راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...نوری همدانی : در صورتی که دختر باشد و سرپرست خانواده پدر یا جد داشته و آن دختر را متعه نماید او با اجازه حاکم شرع به سرپرست خانواده محرم  میشود .(هزار و یک مسأله فقهی،ج1،ص205،س697،698،وص207،س705)