سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

*سؤال1)  آیا از زن منی خارج می شود؟

*سؤال2) بجز عمل آمیزش چه ملاک و معیاری برای تشخیص جنابت زن مطرح است ؟یا بیان این مطلب صحیح است(چنانچه مقارن با حالات شهوانی که اصطلاحاً به آن اوج لذت می گویند رطوبتی خارج شود حکم منی را داشته و زن جنب می گردد و اوج لذت زمانی است که بعد از آن آتش شهوت فروکش می نماید.)؟

امام خمینی: ج2ـ بله صحیح است میزان جنابت زن بدون دخول ، شهوتی است که مقارن با آن منی خارج میشود و با سایر حالات فرق دارد.(استفتائات انتشارات اسلامی  1380،پنجم،ج1،ص53،س103) (تذکر : منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی)

آیت ...اراکی (ره):  ج2ـ اگر از زن آبی با شهوت خارج شود حکم منی را دارد و غسل واجب میشود و لازم نیست آن آب با جستن بیرون بیا ید و بدن سست شود.( عروة الوثقی اسماعیلیان ، 1380،ششم،ج1،ص199،فصل فی غسل الجنابة ، با استفاده از الاؤل توضیح المسائل دفتر تبلیغات اسلامی ، 1368،ص63،م344) ) (تذکر : منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی)

آیت ...بهجت(ره): ج1ـ بله

ج2ـبه مسئله 350رساله مراجعه شود.بله در مفروض نوعاً علائم 350رساله وجود دارد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

1.بیرون آمدن رطوبت با جستن 2.شهوت3.سست شدن بدن ـ بلکه اگر فقط با شهوت و جستن باشد ثابت شدن حکم منی خالی از وجه نیست.و خالی از وجه نیست که حکم زن در صحت و مرض مانند مرد باشد.( توضیح المسائل ،دفتر معظم له ،1384،پنجاه و دوم ،ص71،م350)

 آیت ... تبریزی : چنانچه رطوبتی از زن همراه با شهوت خارج شود و سستی بیاورد به نحوی که انزال بشود موجب جنابت است و الله العالم.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...خامنه ای : اگر با نهایت لذت از زن رطوبتی خارج شود حکم منی را دارد و زن جنــــــــــــــب می شود.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ...خوئی: ب)چنانچه رطوبتی با شهوت وجستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن،بدن سست شده ، آن رطوبت حکم منی را دارد و چنانچه با شهوت وسستی رطوبت از زن خارج شود، احتیاط واجب آن است که عسل کند و وضو هم بگیرد (تذکر : منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی) (العروة الوثقی ،احیاء آثار الامام الخویی،1421ه.ق،دوم ،ج1،ص189،فصل فی الغسل الجنابة ، بااستفاده از الاول توضیح المسائل احیاء آثار الامام الخویی1422ه.ق،ص60،م352)

آیت ...سیستانی: ج1ـ زن منی ندارد .

ج2ـ رطوبتی که از زنها در موقع ملاعبه یا تصورات شهوت انگیز در خود موضع احساس می کنند پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی کند و اما رطوبتی که از زنها با شهوت خارج میشود و به حدی باشد که صدق انزال مند و لباسها را آلو ده نماید و معمولاً این رطوبت در موقعی خارج میشود که زن به اوج شهوت جنسی برسد نجس و موجب جنابت است .و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر به اوج لذت نرسد ولی آب زیاد باشد نظیر آنچه در حال ارضای کامل خارج میشود.        .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات توضیح المسائل آیت ...سیستانی 1425ه.ق،بیست و سوم ص70،م345))

 آیت ...شبیری زنجانی: در زن اگر جدا شدن آب از محلش با شهوت همراه باشد حکم منی را دارد و لازم نیست با دو نشانه دیگر ( جستن و سست شدن بدن ) همراه با شد(توضیح المسائل دفتر معظم له/ ،1384،نهم ج1؛ص84،م352)

 آیت ... صافی گلپایگانی: با توجه به هدایت العباد ج1،ص30م175،وجامع الاحکامج1، ص40،س123)لطفاً بفرمایید :1)آیا از زن....2) به جز عمل آمیزش...ج1ـ بلی

ج2ـ خروج رطوبت با حالت مفروضه ، منی محسوب می شود  .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ... فاضل لنکرانی :ج1ـ بلی از زن هم ممکن است در اوج شهوت جنسی منی خارج شود 

س ـ به جز عمل آمیزش چه ملاک و معیاری برای تشخیص جنابت زن مطرح است ؟

ج ـ رطوبتی که در اوج شهوت خارج میشود باعث جنابت میشود ، و اگر شک پیدا شد اگر همراه شهوت خارج شود محکوم به منی بودن است

ج2ـ  بلی صحیح است . .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ... گلپایگانی :  اگر از زن رطوبتی با جستن و سستی و یا با جستن و شهوت خارج شود حکم منی را دارد ( هدایة العباد دار القران کریم 1413ه.ق، الاولی ج1ص37،غسل الجنابة م175)

آیت ...مکارم شیرازی: ج1و2ـ معیا دقیقاً همان است که در ذیل سؤال نوشته اید .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ...نوری همدانی : با توجه به توضیح المسائل ،ص74،م347،تعلیقات علی العروة الوثقی ص54،م الاول فی غسل الجنابة  لطفاً بفرمایید: 1) آیا از زن...2) بجز عمل آمیزش ...

ج1ـ بلی صحیح است

ج2ـ به مسئله 347توضیح المسائل مراجعه نمایید ( اگر رطوبتی از زن خارج شود که با شهوت وسستی بدن همراه باشد حکم منی رادارد و لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات توضیح المسائل مهدی موعود(عج) 1383،نوزدهم ص74؛ بااستفاده از مسئله 347)

آیت ...وحید خراسانی:ج2ـ اگر با شهوت از زن رطوبتی خارج شود غسل جنابت بر او واجب است  (توضیح المسائل باقر العلوم (ع) 1383،ص253م352منهاج الصالحین مدرسة امام باقر العلوم(ع)1427ه.ق الطبعة الخامسة ج2ص44،م169)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      


تخیل شهوی از همسر یا نامحرم

*سؤال: آیا تخیّل صحنه هایی از همسر یا نامحرم بقصد بر انگیختن شهوت ، با یقین به عدم خروج منی حرام می باشد ؟

آیت ...بهجت(ره):  به ملا حظه ی نوعیت جایز نیست. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...خامنه ای : س: تخیل به قصد بر انگیختن شهوت در دو صورت زیر چه حکمی دارد؟الف )تخیل همسر ب)تخیل نامحرم

ج الف)در فرض اول در صورتی که حرامی مانند انزال بر آن مترتب نشود اشکالی ندارد

جب) در فرض دوم احتیاط در ترک ان است.( اجوبة الاستفتائات بین المللی المهدی،1384،هشتم ،ص176،س791)

آیت ...سیستانی: اگر خوف وقوع در حرام نباشد و مطمئن باشد منی خارج نمیشود حرام نیست      . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ... صافی گلپایگانی: در فرض سؤال حرمتش معلوم نیست واله العالم. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ... فاضل لنکرانی : در مورد همسر مانعی ندارد .ولی در مورد غیر همسر گر چه مجرد تخیّل با یقین مذکور موجب حرمت نیست لیکن مؤمن با از این هم اجتناب نماید. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...مکارم شیرازی: حرام نیست وای نسبت به غیر همسر کار خوبی نمی باشد. . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ...نوری همدانی : نسبت به همسر حرام نیست اما نسبت به نامحرم اگر موجب فساد شود حرام است. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      


تحریک شهوت جنسی بدون خارج شدن رطوبت

*سؤال1: اگر انسان با خود کاری کند که از آن لذت شهوانی ببرد ، ولی یقین داشته باشد که منی خارج نمی شود و قصد خروج منی را هم ندارد ، حکم این عمل چیست؟

آیت ...بهجت(ره): حرام است. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ... تبریزی :  استمناء حرام است و عمل مزبور به مرحله ای میرسد که انزال قهری می شود والله العالم  . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...خامنه ای : تحریک شهوت جنسی جزء با ملاعبه با همسر جایز نیست هر چند قصد خروج منی نداشته باشد و منی خارج نشود . ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ...خوئی:  استمناء حرام است بدون فرق بین زن و مرد. ( استفتائات مؤسسه احیا ء آثار الامام الخویی/1381،اول،ص38،س118)

آیت ...سیستانی: اگر بازی با آلت تناسلی با شد بنابر احتیاط جایز نیست.. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ... صافی گلپایگانی: حرمت آن معلوم نیست اگر چه ترک احوط است والله العالم. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ... فاضل لنکرانی : فی نفس این کار حرام است و فرقی نمی کند قصد خروج منی داشته باشد یا خیر. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ...مکارم شیرازی: این کار حرام نیست ولی خلاف احتیاط است. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ...نوری همدانی : اشکال ندارد ولی سزاوار است که این کار را ترک کند بجهت اینکه ممکن است رفته رفته منجر به استمناء شود. ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
<      1   2