كل عناوين نوشته هاي سيد علي

سيد علي
[ شناسنامه ]
تعداد مجاز شستن در وضو ...... جمعه 96/6/10
تطهير ظرفي که سگ به آن زبان زده ...... جمعه 96/6/10
طهارت خون لثه و مانند آن ...... جمعه 96/6/10
شرائط پاک کنندگي آفتاب ...... جمعه 96/6/10
موارد قابل طهارت با آفتاب ...... جمعه 96/6/10
طريقه وضو با زخمي که خون ريزي دارد؟ ...... چهارشنبه 96/6/8
خون آمدن از پيشاني در سجده ...... چهارشنبه 96/6/8
دست روي دست گذاشتن در نماز ...... چهارشنبه 96/6/8
قطع کردن (شکستن) نماز ...... چهارشنبه 96/6/8
حکم آمين گفتن پس از حمد ...... چهارشنبه 96/6/8
آيا در مسح سر کافي است که موي سر مرطوب گردد؟ ...... چهارشنبه 96/6/8
حرکت بدن هنگام نماز ...... چهارشنبه 96/6/8
بستن شير آب هنگام وضو ...... چهارشنبه 96/6/8
آه کشيدن، سرفه و آروغ زدن در نماز ...... چهارشنبه 96/6/8
مسح پاي نجس ...... چهارشنبه 96/6/8
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها