نگاه مرد به وجه و کفین بدون زینت

سوال : نگاه کردن مرد به وجه و کفین (بدون زینت) چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.(توضیح المسائل، ص334، م2433)

آیت ا... اراکی : نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.(توضیح المسائل، ص450،م 2447)

آیت ا... بهجت : نگاه کردن مرد به صورت و دستهای زن نا محرم اگر به قصد لذت باشد حرام است، و اما بدون قصد لذت بنابر اظهر جایز است.(توضیح المسائل، ص384، م1931)

آیت ا... تبریزی : نگاه کردن مرد به صورت و دستهای زن نا محرم اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلکه احتیاط آن است که بدون قصد لذت هم به آن ها نگاه نکنند.(توضیح المسائل، ص391، م2442)

آیت ا... خامنه ای : سوال: در حین رفت و آمد در خیابان و با حضور در اداره ها علیرغم خواست انسان، مکررا خانم های بد حجاب و بی حجاب را می بینم(با عرض تاسف شدید) آیا در این موارد لازم است انسان مثلا چشم خود را ببندد؟

جواب: نظر ایتدایی غیر عمدی اشکال ندارد، ولی باید از نظر عمدی و از تکرار نظر خودداری نماید.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : نگاه کردن مرد به صورت و دستهای (زنان نا محرم) اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نکند.(توضیح المسائل، ص423، م2442)

آیت ا.. سیستانی : نگاه کردن به صورت آنان(زنان) و دستهایشان تا مچ ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد حرام است بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکنند.(توضیح المسائل، ص486،م2392)

آیت ا.. شبیری زنجانی : نگاه کردن به صورت و دستهای (زنان) تا مچ اگر با لذت باشد حرام است ، و احتیاط مستحب آن است که بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نکند.(توضیح المسائل، ج2،ص206، م2442)

آیت ا... صافی گلپایگانی : نگاه کردن به صورت و دستهای آنان(زن نا محرم و دختری که نه سالش تمام نشده ولی خوب و ید را می فهمد) اگر به قصد لذت باشد حرام است و بدون قصد لذت هم بنابر احتیاط ترک آن لازم است.(توضیح المسائل، ص491، م2442)

آیت ا... فاضل لنکرانی : نگاه کردن (مرد) به صورت و دستهای (زن نامحرم) اگر به قصد لذت باشد حرام است ، ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.(توضیح المسائل، ص434، م2556)

آیت ا... گلپایگانی : نگاه کردن مرد به صورت و دست انان (زن نا محرم و دختری که نه سالش تمام نشده ولی خوب و ید را می فهمد) اگر به قصد لذت باشد حرام است ،‌بلکه حرام بودن نگاه به آنها بدون قصد لذت هم خالی از قوت نیست.(توضیح المسائل، ص412، م2442)

آیت ا... مکارم شیرازی : نگاه کردن مرد به صورت و دستهای زن نا محرم تا مچ اگر به قصد لذت نباشد و مایه ی فساد و گناه نگردد اشکال ندارد.(توضیح المسائل، ص407،م2080)

آیت ا... نوری همدانی : نگاه کردن مرد به صورت و دستهای (زن) اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی بدون قصد لذت حرام نیست.(توضیح المسائل، ص481، م2429)

آیت ا... وحید خراسانی : نگاه کردن مرد به صورت و دستهای زن اگر به قصد لذت باشد یا ترس از وقوع در حرام داشته باشد ، حرام است و احتیاط مستحب آن است که به صورت و دستها تا مچ ،‌ هر چند بدون قصد لذت و ترس وقوع در حرام نگاه نکند.(توضیح المسائل، ص666، م2497)