نگاه به دندان زن هنگام خندیدن

سوال : دیدن دندان زن در حال خندیدن توسط نا محرم چه حکمی دارد؟

آیت ا... بهجت : با ریبه و فساد جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : نظر التذاذی جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : بدون قصد ریبه و تلذذ مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : حرام نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : بنابر احتیاط وجوبی جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : بدون قصد لذت، اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)