اگه خانمی عادت ماهیانش هیمشه هفت روز باشه و بعد هفت روز پاک بشه ولی اخرین بار بعد هفت روز بازم لک ببینه باید اونو چی حساب کنه ؟

آیت الله خامنه ای :  لکه‌های بعد از دوران عادت ماهانه اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد و اگر خون باشد اگر چه به‌صورت لکه‏‌هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‌‏ها محکوم به حیض است

 

آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه از ده روز بگذرد به مقداری که در ماههای قبل خون می دیده عادت ماهانه قرار می دهد، و بقیه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکد همه آن حیض محسوب می شود.

آیت الله سیستانی: تا ده روز تمام نشده هر خونى ببیند حیض است

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر عادت هرماه هفت روز باشد و گاهی بعد از هفت روز لکه ببیند باید صبر کند؛ اگر قبل از ده روز پاک شود لکه های قبل از ده روز نیز حکم حیض را دارد. اگر از ده روز بیشتر شد یعنی لکه بینی بعد از ده روز نیز ادامه پیدا کرد دراین صورت همان هفت روز را عادت قرار دهد و لکه بینی بعد از هفت روز استحاضه حساب می شود و بعد از ده روز به احکام استحاضه عمل کند و نمازهایش را بخواند و نماز روزهایی را که بعد از روز هفتم نخوانده است قضا کند.