بنده متخصص کامپیوتر در یک اداره دولتی مشغول بکار هستم که همزمان با هم چند سمت را عهده دار هستم ولی متاسفانه هیچ پولی بابت بقیه سمت ها دریافت نمی کنم.حتی تمام مزایای سمت اصلی را نیز دریافت نمی کنم و این بخاطر پارتی بازی و سهل انگاری مسئولین سازمان و قوانین اشتباهی است که جدیدا مد شده.حقیقتا به بنده به این دلیل ظلم می شود.اقداماتی هم که در خصوص رفع مشکل انجام داده ام مفید فایده نشده.من به این فکر افتادم که ذره ای از حقم را از اجناسی از سازمان که در دست من هست بردارم .ولی همیشه ته دلم میترسم که این کار من نکند دزدی باشد.لطفا مرا راهنمایی کنید.

آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال جایز نیست و باید طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نمایید.

آیت الله مکارم شیرازی:در فرض سؤال جایز نیست و باید طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نمایید.

آیت الله سیستانی: در فرض سؤال جایز نیست و باید طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نمایید.

آیت الله وحید خراسانی: در فرض سوال جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی : برداشتن اجناس سازمان که در دست شما است برای استفاده شخصی حرام است و کار شما نوعی دزدی حساب می شود.

اگربرای در سمت های دیگر شما حقوق نمی دهند ؛ می تواند به سمت های دیگر کار نکنید و فقط در همان موردی که برای ان قانونا استخدا م شده اید و حقوق می گیرید ؛ صادقانه کارخود را انجام دهید و مجبور به کار کردن بدون مزایا به سمت های دیگر نمی باشد بلکه اگر در یک مورد کار می کنید و برای آن مورد کار خود حقوق می گیرید در ساعات کاری نمی توانید برای سمت دیگر حقوقی بگیرید و دو حقوق در یک زمان برای دو سمت شرعا جایز نیست. مگر آنکه ساعات کار هرکدام فرق کند.