راه رفتن در وضو چه حکمی دارد ؟ هنگام مسح یا بین شستن اعضا وضو  ؟

آیت الله خامنه ای:صِرف آن مادامیکه به ترتیب و موالات در وضو لطمه وارد نکند، مانعى‌ ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:اشکالی ندارد ولی هنگام مسح باید ثابت باشید .

آیت الله سیستانی : اشکال ندارد

آیت الله وحید خراسانی: راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد ، پس اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه برود ، و بعد سر و پا را مسح کند ، وضوى او صحیح است.

اگر بین کارهاى وضو به قدرى فاصله شود که وقتى مى خواهد جایى را بشوید یا مسح کند رطوبت اعضاى قبل خشک شده باشد وضو باطل است ، و اگر فقط رطوبت جایى که قبل از محلّى است که مى خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد ، مثلا موقعى که مى خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضویش صحیح است.

آیت الله فاضل لنکرانی:راه رفتن بین وضو به مقداری که قبل از تمام شدن وضو اعضاء قبلی وضو خشک نشود اشکال ندارد.