1- کسی که به پارتی بازی به استخدام شرکتی در بیاید حقوق دریافی ان چه حکی دارد ؟

2- اگه با تقلب استخدام بشه حقوقش چه حکمی دارد

3- اگر در کنکورتقلب کرده و الان به با همون مدرک به اسختدام در بیاید حقوقش چه حکمی دارد ؟

آیت الله خامنه ای: ج1-3) بطور کلى تقلّب جایز نیست ولى اگر تخصص و مهارت لازم را براى کارى که براى آن استخدام شده دارد و مقرّرات استخدام رعایت شده و مطابق مقررات و براساس توانایى در انجام وظایف محوله، به او حقوق مى دهند، حقوق دریافتى حرام نیست

آیت الله مکارم شیرازی:1-پارتی بازی ( یعنی وساطت برای پیشرفت کار بر خلاف قانون) جایز نیست و حقوقی که می گیرند اشکال دارد ولی چنانچه این کار در حد

 معرفی باشد و فرد بقیه مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث تضییع حقوق دیگران نشود اشکالی ندارد .

2- هر گونه تقلب در امتحانات شرعاً حرام است، و اگر کسی در امتحان ورودی دانشگاه و مانند آن تقلب کرده ولی بعدا مراحل تحصیلی و شغلی را بدون تقلب گذرانیده می تواند از مدرک تحصیلی خود و مزایای مترتب بر آن استفاده کند، مشروط بر این که از کار خود جدا توبه کرده و هرگز سراغ چنین کارهایی نرود و با اعمال نیک آینده گذشته را جبران کند.

آیت الله وحید خراسانی: 1و2و3- اگر خلاف قانون باشد جایز نیست.

 

آیت الله سیستانی :1و2و3ـ تقلب حرام است ولی اگر از نظر تخصص و توانائی انجام کار در حد مطلوب باشید حقوق حلال است.

آیت الله فاضل لنکرانی:‌1.اگر استخدام با پارتی برخلاف قانون نباشد و حق کسی ضایع نشود ؛ کسی که استخدام شده؛ شایستگی انجام کاری را که برای ان استخدام شده داشته باشد؛ حقوقی که می گیرد حلال است.

 

2. تقلب حرام است؛ لیکن اگر حقوق را به خاطر لیاقت و شایستگی انجام کار بدهد حلال است و اگر به خاطر مدرک بدهد چنانچه اصل مدرک تقلبی باشد حقوقی که بابت ان گرفته می شود حرام است اما اگر درکنکور تقلب کرده باشد و بعد از آن درس خوانده باشد و با شایستگی مدرک گرفته باشد اشکال ندارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/