این سهام چند سال طول می کشه آیا هنگام اتمام کار باید خمسشو پرداخت کنیم یا همین که سال بهش خورد باید خمسشو پرداخت کنیم به عبارت دیگه هنگام وصل یا هنگام امکان وصل ؟ چون سهام برای سود گرفتیم وممکنه چند سال طول بکشه در عین حال هر زمانی هم که بخواهیم می تونیم برداریم ؟

آیت الله خامنه ای: اگر از درآمد کسب خریداری کرده باشید، سر سال خمسی باید خمس آن را بپرازید.

آیت الله مکارم شیرازی:اصل سهام خمس دارد و مادامی که خمس آن پرداخت نشود استفاده از سود آن جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی : چنانچه این سهام ما به ازاء دارد یعنی با خریدن آن سهمی از سهام یک عین خارجی خریداری می شود ، خرید و فروش جایز است؛ اصل آن حکم سرمایه را دارد که اگر معاش شخص و عائله او متوقف بر آن باشد بنابراحتیاط واجب متعلق خمس است و اگر چنین نباشد به فتوی متعلق خمس است و در صورتی که سودی تعلق گرفت بنابراحتیاط واجب یک پنجم آن را به قصد ما فی الذمه به سید فقیر بدهند و مابقی سود حاصله درآمد سال است که اگر در مخارج متعارف سال حصول درآمد صرف نگردد ، خمس آن واجب است. 

آیت الله سیستانی: همین که سال رسید خمس آن را باید پرداخت.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/