فروشنده یه فروشگاه بزرگم مشتری های زیادی می ایند اشیای از انها پیدا می کنم مثل کمربند ، تل، یا لاک که چیز های با ارزشی نیستید و قیمت ناچیزی داند بعضا -وظیفه ام چیست ؟

آیت الله خامنه ای :  اگر از پیدا کردن صاحب آنها مأیوس هستید، باید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید.

آیت الله مکارم : یافتن صاحبش به مدّت یکسال تلاش و کوشش کنید، هرگاه در اثناء از یافتن صاحبش مأیوس شدید می توانید آن را به نیّت صاحب اصلی به فقیری صدقه دهید

آیت الله وحید : چنانچه انسان مال گم شده اى که حیوان نباشد پیدا کند ، در صورتى که نشانه اى نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش ـ هرچند بین چند نفر معیّن ـ معلوم شود ، و قیمت آن از یک درهم ـ یعنى 6/12 نخود نقره سکه دار ـ کمتر باشد ، جایز است آن را بردارد و تملّک کند و تفحّص از مالکش لازم نیست ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

ـ   اگر مالى پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم کمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد ـ هرچند در بین افراد معیّن ـ تا رضایت او را نداند نمى تواند بدون اجازه او بردارد ، و اگر صاحب آن به هیچ وجه معلوم نباشد ، مى تواند براى خود بردارد ، و بنابر احتیاط واجب هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتى که تلف نشده خود مال را ، و در صورتى که تلف شده عوض آن را به او بدهد.

ـ   هرگاه چیزى که پیدا کرده نشانه اى دارد که به واسطه آن مى تواند صاحبش را پیدا کند ، چه صاحب آن مسلمان باشد یا کافرى که مالش محترم است ، در صورتى که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد ، باید از روزى که آن را پیدا کرده تا یک سال در محلّ اجتماع مردم اعلان کند.

ـ   اگر انسان خودش نخواهد إعلان کند ، مى تواند به کسى که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

ـ   اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود ، در صورتى که آن مال را در غیر حرم مکّه پیدا کرده باشد ، مى تواند آن را براى صاحبش نگه دارد که هر وقت پیدا شد به او بدهد ، یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، یا براى خود بردارد ، ولى هرگاه صاحبش پیدا شد حقّ دارد بگیرد ، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد باید از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

ـ   بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد ، اگر مال را براى صاحبش نگهدارى کند و از بین برود ، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و تعدّى یعنى زیاده روى هم ننموده ، ضامن نیست ، ولى اگر براى خود برداشته و از بین رفته ، در صورتى که مالک پیدا شود و مطالبه کند ضامن است ، و اگر صدقه داده باشد ، صاحب مال مخیّر است بین آن که به صدقه راضى شود یا عوض مالش را بگیرد و ثواب صدقه براى صدقه دهنده باشد.

ـ   کسى که مالى را پیدا کرده ، اگر عمداً به دستورى که گذشت اعلان نکند ، گذشته از این که معصیت کرده ، تکلیف ساقط نشده و باید به همان دستور اعلان کند.

آیت الله سیستانی : تا مدتى نگه دارید اگر از یافتن صاحبش مایوس شدید به فقرا صدقه بدهید

آیت الله فاضل : اگر از پیدا شدن صاحبان آنها مایوس هستید به فقیر صدقه بدهید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/