بنده 6 بار بر خلاف قسمی که بر ترک کاری خورده بودم آن کار را انجام داده ام آیا باید به 60 فقیر هر کدام یک مد طعام بدهم،یا می شود به 10 فقیر هر کدام 6 مد طعام داد؟

 آیت الله خامنه ایاگر قسم با صیغه مخصوص ـ که در رساله‌هاى عملیه ذکر شده ـ نباشد، تکلیفى ندارید و گرنه چنانچه مقصود این باشد که در هر زمان ترک صورت گیرد براى هر ترکِ عمل، کفاره لازم است و در غیر این صورت یک کفاره کافى است؛ در هر صورت اگر یقین دارید که صیغه مخصوص قسم را خوانده‌اید عمل به آن لازم است که در صورت تخلف کفاره حنث قسم لازم است که کفاره آن عبارت است از اطعام ده فقیر یا پوشاندن آنها و در صورت عدم تمکن سه روز روزه گرفتن مى‌باشد.

آیت الله مکارم شیرازی : شما باید ببینید به چه صورت قسم خورده اید، هرگاه قسم خورده اید که مطلقاً این کار را ترک کنید یک کفاره بیشتر لازم نیست ولی اگر قسم خورده اید که این کار را ترک کنید و اگر مخالفت کردید باز هم ترک کنید در فرض سوال شش کفاره دارد یعنی اطعام شصت مسکین و اگر نمی دانید چگونه بوده همان یک بار کافی است و می توانید به ده فقیر هر کدام شش مد بدهید   .

آیت الله وحید خراسانی : می شود 10 فقیرا را 6 بار سیر کرد.

آیت الله سیستانی : یک بار که عمدا مخالفت کنید قسم باطل مى شود بنا بر این یک کفاره فقط واجب است

آیت الله فاضل لنکرانی : مورد اول را انجام بدهید بهتر است و اگر نمی توانید دومی را به تدریج انجا بدهید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/