قبل از حیض لکه بینی دارم ؛ چون طبق قاعده باید سه روز لکه بینی ببینم و بعدش یقین به حیض بودن پیدا کنم، تو این یکی دو روزه که یقین به حیض ندارم و لکه می بینم ? وظیفه ام در مورد عیادات نماز و روزه چیست ؟اگه ممکنه به صورت دقیق بگید که این لکه بینی چطور یقین پیدا کنم حیض است     

آیت الله خامنه ایدر فرض سؤال حیض خصوص آن خون‌هایى است که داراى صفات حیض مى‌باشد البته اگر کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز هم نباشد و آنچه صفات حیض را ندارد محکوم به استحاضه است که دستور آن در رساله توضیح المسائل حضرت امام«قدس سره» - 394 به بعد - مذکور است، مراجعه نمایید.؛ و اگر لکه‌هاى مذکور خون نباشد حکمی ندارد ولی اگر خون باشد ـ اگر چه به صورت لکه‌هاى زرد رنگ ـ در صورتى‌که در سه روز اول هر چند در باطن استمرار نداشته باشد حیض محسوب نمی‌شود و محکوم به استحاضه است.

آیت الله مکارم شیرازی :  عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند (بطورى که در میان زنها معمول است که گاهى عادت را جلو یا عقب مى اندازند) و روى هم رفته از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر ده روز بیشتر شود، فقط خونى را که در روزهاى عادت دیده حیض است و قبل و بعد از آن استحاضه مى باشد، همین طور اگر چند روز قبل از ایّام عادت به اضافه تمام عادت را خون ببیند، یا فقط چند روز بعد از عادت به اضافه تمام ایّام عادت را خون ببیند که اگر از ده روز تجاوز نکند، همه اش حیض است و اگر تجاوز کند فقط ایّام عادت حیض محسوب مى شود    . 

و درایام استظهار احتیاطا عبادات را انجام دهید واز محرمات اجتناب نمائید.

آیت الله وحید خراسانی : اگر خونى ببیند و شکّ کند که خون حیض است یا استحاضه ، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد ، باید حیض قرار دهد.

ـ   اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود ، و بعد سه روز خون در عادت یا با نشانه هاى حیض ببیند ، خون دوم حیض است ، و خون اوّل اگر چه در روزهاى عادتش باشد حیض نیست.

ـ   اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حیض یا در روزهاى عادت خون ببیند و پاک شود ، چنانچه دوباره خونى که داراى نشانه هاى حیض است یا در روزهاى عادت است ببیند و روزهایى که خون دیده و در وسط پاک بوده روى هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایى هم که در وسط پاک بوده حیض است.

ـ   اگر بعضى از روزها را حیض قرار دهد و عبادت نکند و بعد بفهمد حیض نبوده است ، باید نماز و روزه اى را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید ، و اگر به گمان این که حیض نیست عبادت کند و بعد بفهمد حیض بوده ، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باشد باید قضا نماید.

ـ   اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست ، باید براى عبادتهاى خود غسل کند ، اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بیند ، ولى اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بیند ، نباید غسل کند.

 آیت الله سیستانی : تا زمانی که لکه بینی ها به مدت 3 روز متصل نباشند ( ولو در داخل ) حکم استحاضه را دارند و باید به وظایف استحاضه عمل کنید, واگر این لکه ها به مدت 3 روز ادامه پیدا کنند ( حتی اگر ابتدا خارج شود وبعد در داخل ادامه پیدا کند) لکه ها حکم حیض را دارند و این امر نشان دهنده باطل بودن عبادات شماست.


آیت الله فاضل لنکرانی : حداقل حیض سه روز خون دیدن مستمر است و لکه بینی حیض نیست بلکه استحاضه قلیله است که باید نمازها را بخوانید برای هر نماز هم وضو بگیرید برای دانستن احکام استحاضه به رساله توضیح المسائل که در همین سایت موجود است مراجعه کنیدhttp://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/