اگه خانمی در بین ده روز حیض ، چند روزش پاک باشه ،مثلا از روز 5 تا 7 پاک بشه ولی از 7 تا 9 لکه بینی ببینه این چند روزی که پاک شده ، باید بنا بر حیض بگذاره، یا اون چند روز را پاک حساب کنه و عباداتشو انجام بده 

آیت الله خامنه ای : پاکی وسط حیض، حکم حیض را دارد.

آیت الله مکارم شیرازی : زنى که عادت دارد هرگاه سه روز یا بیشتر خون ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون، کمتر از ده روز باشد و تمام روزهایى را که خون دیده، بیش از ده روز نباشد، همه آن حیض است (امّا ایّامى که در وسط پاک بوده، پاک محسوب مى شود) و اگر زیادتر از ده روز باشد آن خونى که در عادت بوده حیض و دیگرى که نبوده، استحاضه است و اگر هیچ کدام در عادت نبوده آن خونى که داراى صفات حیض است حیض و دیگرى استحاضه است و اگر هر دو صفات حیض دارد، تا ده روز حیض محسوب مى شود بعد از آن استحاضه است.

آیت الله وحید خراسانی : اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حیض یا در روزهاى عادت خون ببیند و پاک شود ، چنانچه دوباره خونى که داراى نشانه هاى حیض است یا در روزهاى عادت است ببیند و روزهایى که خون دیده و در وسط پاک بوده روى هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایى هم که در وسط پاک بوده حیض است.

مردار انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد نجس است ، چه خودش مُرده باشد یا کشتن آن به دستورى که در شرع معیّن شده نباشد ، و ماهى چون خون جهنده ندارد اگر چه در آب بمیرد پاک است.

آیت الله سیستانی : بنا به احتیاط واجب باید در این دو روز بین وظیفه حائض و غیر حائض جمع ببندید یعنی این که نماز واجب را بخوانید و روزه را بگیرید ولی از آمیزش با همسر و رفتن به مسجد و دست زدن به آیات قرآن خود داری کنید, و در پایان لکه بینی غسل حیض انجام دهید.

آیت الله فاضل لنکرانی : روزهایی که در ایام عادت پاک بوده و می داند دوباره خون می بیند و پیش از ده روز خون ببیند و تا ده روز قطع شود؛ روزهایی پاکی نیزحکم حیض را دارد و نباید نماز بخواند و اگر روزه بگیرد باطل است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/