کسی که نمیدانسته در صورت استمنا کفاره ی بر او واجب میشود،ولی میدانسته روزه را باطل میکند،حکمش چیست؟آیا فقط باید روزه هایش را قضا کند یا اینکه ی کفاره ها را بدهد بدهد؟

آیت الله خامنه ای : باید کفاره بدهد.

آیت الله مکارم شیرازی : در فرض سوال بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع واجب بپردازد

آیت الله سیستانی :قضا کند ویک کفاره بدهد

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر می دانسته که استمناء حرام و روزه را باطل می کند علاوه بر قضا کفاره نیز واجب است و احتیاط واجب آن است که کفاره جمع بدهد. یعنى باید هم دو ماه روزه بگیرد که 31 روز آن باید پی در پی باشد و هم  شصت فقیر را سیر کند، یا به هرکدام اینها یک مد طعام بدهد، و چنانچه هر دو مورد برایش ممکن نباشد، هر کدام از آنها که ممکناست باید انجام دهد.  و چنانچههیچ  کدام برایش ممکن نباشد مخیّر است بین اینکه هیجده روز روزه بگیرد، و یا اینکه هر چند مدکه مى تواند بفقرا اطعام بدهد، و اگر نتواند بدهد، باید استغفار کند اگر چه مثلا یکمرتبه بگوید استغفر الله، و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفّاره رابدهد.

آیت الله وحید خراسانی: در فرض سوال قضا و کفاره واجب است و بنابراحتیاط واجب کفاره جمع لازم است 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/