ببخشید ایزی لایف و عوض کردن جای پدرو مادر مسن یا استحمام کردنشون که باعث دیدن عورت انها میشود اشکال شرعی دارد ؟ 

آیت الله خامنه ای : به مقداری که نگاه به عورت ضرورت داشته باشد، اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : نگاه کردن به عورت دیگری حرام است هر چند در آئینه یا آب صاف و مانند آن باشد خواه محرم باشد یا نامحرم، مرد باشد یا زن و احتیاط واجب آن است که به  عورت بچّه ممیّز نیز نگاه نکند، ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 

آیت الله سیستانی : در صورت ضرورت جایز است ولى تا ممکن است باید نگاه نکنید واز دستکش استفاده کنید

آیت الله فاضل لنکرانی : تطهیر و تمیز کردن و بستن عورت پدر توسط  پسر درصورتی که خود پدر پیر باشد و نتواند خود را تطهیر کند ؛اشکال ندارد و هم چنین  بستن و تمیز کردن عورت مادر پیر توسط دختر یا توسط عروسش یا دیگر زن های فامیل اشکال ندارد. و باوجود مرد برای تطهیر پدر پیر نباید دختر پدر را تطهیر کند و درصورتی که خانم های فامیل مانند دختر وعروس و امثال اینها باشد نباید پسر مادرش را تروخشک کند. اما درصورتی که هیچ راه دیگری نباشد اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی:  فرض سوال باید چیزی در دست کند که دست او به عورت آنها نرسد و نباید به عورت آنها نگاه کند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/