آیا اگرموهای سر نجس شود و در آب کر فرو  بریم  آیا فشار دادن موها لازم است تا پاک شود؟

آیت الله خامنه ای : لازم نیست و همین که عین نجاست بر طرف شود، و با آب شسته شود، کفایت مى‌‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی :

آیت الله سیستانی : اگر عین نجاست برطرف شود نیازی بهفشار دادن موها نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر در اب کر فرو برده شود و داخل اب کر تکان داده شود که آب داخل موهای سر جا بجا شود فشار دادن موها لازم نیست موهای نجس پاک می شود.

آیت الله وحید خراسانی: بله لازم است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/