توی قصابی بودم هنگام جابجایی گوشت های ذبح شده مقداری خون اصابت کرد بر پیرهنم ایا این خون ها پاک است ؟

آیت الله خامنه ای : اگر بعد از ذبح از حیوان به صورت طبیعى خون خارج شود، خونى که داخل بدن باقى مى‌ماند و بعد در حین حمل و نقل خارج می‌شود، پاک است.

آیت الله مکارم شیرازی : هرگاه حیوان حلال گوشت را مطابق دستور شرع سر ببرند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید خونی که در بدنش باقی می ماند پاک است، مگر این که سر حیوان را در جای بلند قرار دهند و خون به بدن حیوان بر گردد و اگر به علّت نفس کشیدن، خون برگردد نیز احتیاط واجب، اجتناب است  .

آیت الله سیستانی : اگر گردن ذبیحه را شسته باشند خون پاک است

آیت الله وحید خراسانی: اگر حیوان حلال گوشت را به دستورى که در شرع معیّن شده بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید ، خونى که در بدنش مى ماند پاک است ، ولى اگر به علّت نفس کشیدن یا به واسطه این که سر حیوان در جاى بلند باشد ، خون به بدن حیوان برگردد ، آن خون نجس است.

آیت الله فاضل لنکرانی :‌ اگر درهنگام ذبح به مقدار متعارف خون حیوان خارج شود؛ خونی که در داخل بدن حیوان لای گوشت ها می ماند پاک است

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/