اگر کسی برای کفاره روزه میگیره تو این سی و یک روزش به دلیل بیماری وقفه ایجاد میشه یه عذر شرعی حیض پیش می اد وظیفه اش چیست?

آیت الله خامنه ای : نسبت به عذرهاى شرعى مانعى ندارد و بعد از بر طرف شدن عذر شرعى، روزه‌ها را ادامه دهد.

آیت الله مکارم شیرازی: در جایى که باید پى در پى روزه بگیرد اگر در وسط یک روز را عمداً روزه نگیرد باید همه را از نو به جا آورد، ولى اگر مانعى پیش آید مانند عادت ماهانه و نفاس و سفرى که ناچار از انجام آن است مى تواند بعد از رفع مانع ادامه دهد و لازم نیست از سر بگیرد.

آیت الله وحید خراسانی : کسى که مى خواهد دو ماه کفّاره روزه ماه رمضان را بگیرد ، نباید موقعى شروع کند که مى داند در بین یک ماه و یک روز ، روزى است که مانند عید قربان روزه آن حرام است.

ـ   کسى که باید پى درپى روزه بگیرد ، اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد یا وقتى شروع کند که بداند در بین آن به روزى مى رسد که روزه آن واجب است ، مثلا به روزى مى رسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد ، باید روزه ها را از سر بگیرد.

ـ   اگر در بین روزهایى که باید پى درپى روزه بگیرد ، عذرى غیر اختیارى مثل حیض یا نفاس یا مرضى براى او پیش آید ، بعد از بر طرف شدن عذر واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد ، بلکه بقیّه را بعد از بر طرف شدن عذر به جا آورد.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر در بین روزهائى که باید پى در پى روزه بگیرد عذرى مثل حیض یا نفاس یا سفرى که در رفتن آن مجبور است براى او پیش آید، یا بیماری پیدا شود؛ بعد از بر طرف شدن عذر واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد بلکه بقیّه را بعد از بر طرف شدن عذر بجا مى آورد.

آیت الله سیستانی: وقفه با عذر ضرر ندارد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/