زن باید برای استفاده از وسائل منزل که از شوهرش مانده باید از ورثه اجازه بگیره ؟

آیت الله خامنه ای:وسائلی که از اموال شوهر بوده باید برای استفاده از ورثه اجازه بگیرد.

آیت الله مکارم شیرازی :تصرف در مال الارث بدون رضایت سایر ورثه جایز نیست  .

آیت الله وحید خراسانی :آنچه از ترکه شوهر می باشد برای تصرف در آن باید از هم ورثه اجازه گرفته شود 

آیت الله فاضل لنکرانی :

آیت الله سیستانی : برای استفاده از سایر اموال مرد باید اجازه بگیرید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/