اگه غسل جنابت به تاخیر بیفته گناه داره ؟ طوری که وقت برای غسل نباشه و تیمم کنیم

آیت الله خامنه ای: اگر عمدی باشد، معصیت کرده اید.

آیت الله مکارم شیرازی : در هر حال، اگر تا اواخر وقت نماز صبر کند و در زمانی که وقت برای غسل کردن نیست تیمّم بدل از غسل کند و نمازش را بخواند نمازش صحیح است؛ هر چند کار خلافی انجام داده است

آیت الله وحید خراسانی : اگر عمداً نماز را به قدرى تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد معصیت کرده ، ولى نماز او با تیمّم صحیح است ، و احتیاط مستحبّ آن است که قضاى آن نماز را هم با وضو یا غسل بخواند.

ـ   کسى که در شب ماه رمضان جنب است ، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود ، بنابر احتیاط واجب تیمّم کند و روزه بگیرد و قضاى آن را هم به جا آورد.

ـ   بنابر احتیاط واجب چیزى که بر آن تیمّم مى کند ، در صورت امکان باید گردى داشته باشد که بدست بماند و بعد از زدن دست بر آن ، مستحبّ است دست را بتکاند.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر عمدا کسی غسل نکند تا وقت نماز تنگ شود معصیت و گناه کرده لیکن در اخر وقت که فرصت غسل نمی ماند باید تیمم کند و نماز را بخواند؛ نماز صحیح است و از تاخیر غسل توبه کند و برای نماهای بعدی باید غسل کند.

آیت الله سیستانی : گناه دارد ولی در این صورت برای نماز باید تیمم کرد و نماز با آن صحیح است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/