سوال : اگر فردی نمازهای مستحبی که با اذکار و کیفیت خاصی وارد شده را نذر کند و سهواً تعداد اذکار آن را کمتر بگوید ،آیا نماز را باید اعاده نماید ؟

آیت...خامنه ای : نمازهای مستحبی که با اذکار و کیفیت مخصوص وارد شده است باید به همان نحو خوانده شود و اگر بر خلاف آن بخواند حکم خواندن آن نماز را ندارد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت ...فاضل لنکرانی:  بلی.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )