سوال الف: آیا فرزند می تواند بدون اذن پدر ،نذر کند ؟

*سؤال ب: در صورت منع پدر ،آیا باید به نذر ش عمل نماید؟

 امام خمینی(ره): الف)بنابر اظهر ،نذر فرزند مشروط به اذن پدر نمی باشد .

ب)هر گاه فرزند نذر میکند اگر چه بدون اجازه ی پدر هم باشد باید به آن نذر عمل نماید و با منع پدر نذر او منحل نمیشود (تحریر الوسیله ،مؤسسه اسماعیلیان ،1408ه.ق،سوم ج2،س103،کتاب النذر ،م3  /توضیح المسائل ،اسلامی ،1383دهم ،ص370م2646)

آیت...اراکی(ره): الف)اذن پدر شرط نیست .

ب)اگر پدر یا مادر او را منع کند ،نذرش منحل میشود.(مسائل الواضحه ،الاعلام الاسلامی ،1373،اول ج2ص143،م2660)

آیت...بهجت(ره): الف )لزوم اذن والد ،محل ّ تأمل است و احتیاط مناسب در هر مورد مراعات شود.

 ب)با منع پدر حلّ میشود نذر او. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی: الف)نذر فرزند با اذن پدر و بدون اذن او صحیح است .

ب) اگر پدر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده ،منعش کنند ،نذرش منحل میشود .(منهاج الصالحین ،مدین ،1426،ه.ق،اول ،ج2،ص406،م1551)

آیت...خامنه ای : الف)مانعی ندارد.

ب) پس از انعقاد نذر واجب است فرزند به نذر خود وفا کند و پپدر حق ندارد از انجام آن ،جلوگیری کند . (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت خویی(ره): الف)بله میتواند نذر کند .

 ب)اگر بعد از نذر پدر او را نهی کند نذر او منحل میشود ولی اگر قبل از نذر منع کند نذر منعقد نمیشود (با استفاده از منهاج الصالحین بیروت ،عشرون ،ج2،ص309،م1551)

آیت...سیستانی:  الف)در نذر فرزند ،اذن پدر شرط نیست .

 ب) با نهی پدر بعد از نذر ،نذر او منحل میشود و در صورتی که نهی قبل از نذر باشد نذر منعقد نمی شود .(منهاج الصالحین ،مکتب معظم له ،پنجم ،1417،ه.ق،ج3،ص230،م708/مسائل المنتخبه ،دفتر معظم له 1383،ج2،ص274،م2655)

آیت...شبیری زنجانی: الف)بنابر احتیاط واجب اگر فرزند بدون اذن پدر نذر کند با ید به آن عمل نماید  ب)بله بنابر احتیاط باید به آن عمل نماید .(توضیح المسائل ،دفتر معظم له 1383،ج2،ص274م2655)

آیت...صافی گلپایگانی: الف)نذر فرزند باید به اذن پدر باشد .

 ب)اگر با اذن پدر نذر کند پدر دیگر نمی تواند منع کند و وفا به نذر لازم است (هدایة العباد ،مؤسسه حضرت معصومه ،سال 1420،ه.ق اول ج،ص248،م3)

آیت ...فاضل لنکرانی:  الف)اذن پدر در نذر فرزند شرط نیست .

ب)پدر نمی تواند از وفا به نذرش منع کند یا نذر او را منحل کند .(الاحکام الواضحه ،مرکز فقه الائمه اطهار ،1423،ه.ق،الرابعه،ص429،م1916)

آیت...گلپایگانی(ره): الف)نذر فرزند بدون اذن پدر منعقد میشود .

ب) اگر پدر از کاری منع کرده باشد و یا بعد از نذر از آن کار منع کند آن نذر صحیح نیست .(هدایة العباد ،دارالقرآن الکریم 1417ه.ق،ج2،ص193،م659،توضیح المسائل ،دارا القرآن الکریم 1414ه.ق،هفتاد و چهارم ،ص452،م2655)

آیت...مکارم شیرازی : الف)نذر فرزند احتیاجی به اجازه ی پدر ندارد .

ب) اگر کار فرزند مایه آزار پدر باشد در این صورت نذر او صحیح نیست .(توضیح المسائل ،هاتف، مشهد ،1376ه.ش،ص452،م2279،/استفتائات جدید ،مدرسه الامام علی(ع)،1381،سوم ج2،ص429س1252)

آیت...نوری همدانی :  الف)نذر فرزند با اذن پدر و بدون اذن او صحیح است .

ب)اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده او را منع کنند ،نذرش منحل میشود (منتخب المسائل ،مؤسسه مهدی موعود ،1420،ه.ق،دوم ص374،م1225)

آیت...وحید خراسانی: الف)اذن پدر شرط نیست .

ب)اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند نذر او صحیح نیست .(منهاج الصالحین ،مدرسه الامام الباقر العلوم ،خامسه ،1385ج3،ص362،سطر4)