سوال 1: آیا نذر زن بدون اجازه شوهر ،حتی اگر با حقوق شوهر منافات نداشته باشد صحیح است ؟

*سؤال2: در صورت لزم اجازه ،آیا اجازه ی بعدی شوهر آن (نذر)را تصحیح می کند ؟

*سؤال3: اگر زن از مال خودش نذر کند ،آیا اجازه شوهر لازم است ؟

 امام خمینی(ره): ج1ـ نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است هر چند عمل به نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد .

ج2ـ اجازه ی بعدی آن را تصحیح نمی کند بلکه ظاهراً انعقاد آن مشروط به اذن شوهر میباشد .

ج3ـ نذر زوجه اگر چه متعلق به مال خودش باشد صحیح نیست .(استفتائات ،دفتر انتشارات اسلامی ،1380،پنجم،ج2،ص461،س9،بحث نذر تحریر الوسیله ،مؤسسه اسماعیلیان ،سوم ،ج2،ص117،م3)

آیت...اراکی(ره):ج1ـ نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است

ج2ـ تصحیح نمی کند .

ج3ـ احوط مراعات اذن زوج است ولو در مال خودش.(توضیح المسائل ،دفتر تبلیغات اسلامی ،1372،ص496،م2658،/استفتائات معروف ،1373،اول ،ص158،س8)

آیت...بهجت(ره):ج1ـ نذر زن بدون اجازه ی شوهر بنابر احتیاط واجب وضعاً منعقد می شود (یعنی نذر زن باطل نیست )ولی بنابر احتیاط (تکلیفاً باید از شوهر اجازه بگیرد .

ج2ـ نذر ولو بدون اجازه منعقد می شود .

ج3ـ بنابر احتیاط از حیث حکم وضعی نذر منعقد می شود گرچه گرفتن از همسر بنابر احتیاط تکلیفاً لازم است .(توضیح المسائل ،دفتر معظم له 1382،چهلو یکم ،ص427،م2136/استفتائات ،دفتر معظم له ،1386اول ،ج4،ص286،س5580)

آیت...تبریزی:ج1ـ زن در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نمی تواند نذر کند و اگر منافی با حق شوهر نباشد اجازه شوهر لازم نیست .

ج2ـ اجازه بعدی تصحیح می کند .

ج3ـ در صورتی نذر زن از اموال خودش صحیح است که منافات با حق شوهر نداشته باشد .(منهاج الصالحین ،دارالصدیقیةالشهیدة،1426ه.ق ،اول ،ج2،ص406،م1551/استفتاء شفاهی از دفتر معظم له )

آیت...خامنه ای :سؤال آیا نذر زن باید با اجازه شوهر باشد ؟

ج1ـ انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر ،بنابر احتیاط واجب مشروط به اجازه ی زوج است .

ج2ـ اجازه بعدی ،مصحّح نذر مذکور نمی باشد .

ج3ـ اگر چه زوجه از تصرف در مال خود ممنوع نیست ولی نذر زن بدون اجازه ی شوهر اساساً منعقد    نمی شود .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت خویی(ره):ج1 نذر زن بدون اذن شوهر اشکال ندارد مخصوصاًاگر نذر در غیر مال باشد اما اگر نذر زن منافی با حق شوهر باشد اجازه لازم است .

ج2ـ تصحیح می کند .

ج3ـ در صورتی نذر زن از مال خودش صحیح است که با حق شوهر منافات نداشته باشد .(توضیح المسائل ،احیاء آثار الامام الخوئی ،1422ه.ق،دهم ،ص481،م2654،/استفتاء شفاهی از دفتر معظم له منهاج الصالحین ،مدینه1410ه.ق،ص309،م1551)

آیت...سیستانی: ج1ـ صحیح است مگر اینکه نذر مربوط به امور مالی باشد که در اینصورت بدون اذن یا اجازه ی او صحت ان محل اشکال است و از باب احتیاط باید به آن وفاءبشود .

ج2ـ کفایت می کند .

ج3ـ مورد اشکال همین است و اما اگر مربوط به مال نباشد اشکالی ندارد و اگر مربوط به مال شوهر باشد باطل است .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...شبیری زنجانی:ج1ـ بنابر مشهور نذر زن با نهی شوهر بلکه بی اذن او صحیح نیست .

ج2ـ ظاهراً با اجازه ی بعدی صحیح میشود ولی بنابر احتیاط حتی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود

ج3ـ لازم است .(توضیح المسائل ،دفتر معظم له 1383،اول،ج2،ص274،م2653)

آیت...صافی گلپایگانی:ج1ـ اگر زن بدون اجازه ی شوهر نذر کند نذر او باطل است

ج2ـ نذر زن از مال خودش بدون اجازه ی شوهر صحیح نیست .(توضیح المسائل ،1377،هفدهم ،ص539،م2653،/جامع الاحکام ،حضرت معصومه چهارم ،ج1،ص223،797)

آیت ...فاضل لنکرانی: ج1ـ خیر نذر صحیح نیست .

ج2ـ خیر اجازه ی بعدی کفایت نمی کند .

ج3ـ بلی .

سؤال آیا نذر زن باید با اجازه شوهر باشد ؟

نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط واجب آن است که با اجازه او باشد خصوصاً در نذر مال گرچه مال متعلق به خود زن باشد . .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات/جامع المسائل ،یازدهم ،ج1،ص348،س1334)

آیت...گلپایگانی(ره):ج1ـ اگر شوهر از نذر زن جلوگیری کند یا زن بدون اجازه او نذر کند نذر او باطل استهر چند عمل به آن مانع از حق استمتاع نباشد .

ج3 ـ نذر زن بدون اجازه او صحیح نیست هر چند در مال خودش باشد (توضیح المسائل ،دار القرآن الکریم ،هفتادو چهارم ،1372،ص452،م2653،/هدایة العباد ،ج2،دار القرآن الکریم ،1417،ه.ق ،193،م6592،مجمع المسائل ،ج2،ص323،س917)

آیت...مکارم شیرازی :ج1ـ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه ی او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه ی او باشد .

ج3ـ نذر زن از اموال خودش اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد اشکالی ندارد .(توضیح المسائل ،هاتف،مشهد ،1376،ه.ق،هفدهم ،ص452،م2277،/با استفاده از استفتائات شفاهی از دفتر معظم له )

آیت...نوری همدانی : ج1ـ در صورتی که مزاحم حق شوهر باشد بی اجازه ی او باطل است .

ج3ـ اگر مزاحم حقوق شوهر نباشد و از مال خودش باشد احتیاج به اجازه ی شوهر ندارد .(هزار و یک مسأله فقهی مهدی موعود ،1383،چهارم ج1،ص227،س761،/توضیح المسائل ،مهدی موعود ،نوزدهم ،ص526،م2642)

آیت...وحید خراسانی:ج1ـ اگر نذر ز منافی با حق شوهر باشد بدون اذن شوهر نذر باطل است .

ج2ـ تصحیح می کند .

ج3ـ صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر (در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا صله رحم )محل اشکال است (یعنی بنابر احتیاط واجب صحیح نیست .)(توضیح المسائل ،باقر العلوم 1383،ششم،ص714،م2708،/منهاج الصالحین ،باقر العلوم 1385،پنجم،ص361،م1551،/استفتاء شفاهی از دفتر معظم له )