سوال 1: آیا با داشتن روزه ی قضا ،می توان روزه نذر نمود ؟

*سؤال 2: بر فرض صحت نذر، آیا می توان ابتدا روزه ی نذری را گرفت ؟

آیت...تبریزی: نمی تواند نذر کند .(استفتائات جدید ،ج2،ص385،س1596،با استفاده از این سؤال و همین جزوه نذر در سفر)

آیت...خامنه ای : اگر نذر مطلق و غیر مقید به زمان باشد اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب اول روزه قضارا انجام دهد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...سیستانی:  ج1ـ اگر ایّام معینی را نذر نکند اشکال ندارد .و همچنین اگر معین باشد ولی وقت برای قضای روزه ماه رمضان که بر ذمه ی او است قبل از آن داشته باشد .

ج2ـ جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...صافی گلپایگانی: کسیکه روزه قضا بر ذمه دارد می تواند نذر کند که روزه بگیرد و صحیح است .(جامع الاحکام ،ج1،ص139،س495،)

آیت ...فاضل لنکرانی: ج1ـ بلی مشروط به اینکه برای نذر زمانی را تعیین کند تا آن زمان بتواند روزه های واجب خود را بگیرد .

ج2ـ بلی.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...مکارم شیرازی : نذر در این مورد اشکال دارد .(استفتائات ،ج2،ص151،س436)