اگر فردی نذر نماید در مسجدالحرام و مسجدالنبی معتکف شود، ولی به هر دلیل از ادای نذر معذور باشد، تکلیف او چیست؟

حضرت آیةالله خامنه ای ؛ اگر نذر مقید به زمان خاصی بوده و در آن زمان، قدرت بر انجام نداشته، تکلیفی ندارد.

حضرت آیةالله بهجت(مدضله العالی)؛ اگر از عمل به نذر متعذّر باشد، ادای نذر واجب نیست.

حضرت آیةالله سیستانی(مدضله العالی)؛ اگر نذر مقیّد به زمان عذر بوده، باطل می شود و اگر مطلق بوده، در وقت امکان باید انجام دهد.

حضرت آیةالله صافی گلپایگانی(مدضله العالی)؛ اگر معذور باشد، تکلیفی ندارد.

حضرت آیةالله تبریزی(ره) چنانچه وقت انجام نذر معیّن بوده و در آن وقت شرعاً معذور از دخول در مسجد بوده، یا قهرهاً معذور بوده، عمل به نذر وجوبی ندارد.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی(ره) ؛ اگر معذور است و برای او مقدور نیست، تکلیفی ندارد و نذر او منحل می شود.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی(مدضله العالی)؛اگر بتواند باید آن را بعداً قضا کند.

حضرت آیةالله نوری همدانی(مدضله العالی)؛چنانچه شرعاً معذور باشد، چیزی بر او نیست.

حضرت آیةالله شبیری زنجانی(مدضله العالی)؛ نذر وی صحیح نیست.