وظیفه خانمی که لکه بینی می بینید در حالی که  عادت ماهیانه  عددیه و وقتیه دارند 

آیت الله خامنه ای :در فرض سؤال حیض خصوص آن خونهایى است که داراى صفات حیض مى‌باشد البته اگر کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز هم نباشد و اگر لکه بینى بیشتر از ده روز باشد، به مقدار عادت حیض و بقیه محکوم به استحاضه مى‌باشد ولى اگر تا قبل از ده روز قطع شود، همه آن محکوم به حیض مى‌باشد.

و آنچه صفات حیض را ندارد محکوم به استحاضه است که دستور آن در رساله توضیح المسائل حضرت امام«قدس سره» مذکور است، مراجعه نمایید.؛ ولى اگر خون در طول این مدت بر یک صفت است، به اقرباى نسبى خود از خواهر و مادر و عمه و خاله مراجعه کنید که اگر داراى عادت مضبوطى بوده‌اند باید مقدار عادت آنها را براى خود عادت قرار دهید و الا در هر ماه هفت روز را حیض قرار داده و بقیه استحاضه است

آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکند همه آن حیض محسوب مى شود

آیت الله وحید خراسانی: اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست ، باید احتیاط کند یا قدرى پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند و بیرون آورد ـ و احتیاط مستحبّ این است که در حالى که ایستاده و شکم خود را به دیوار چسبانیده و پا را روى دیوار بلند کرده است این کار را انجام دهد ـ پس اگر پاک بود غسل کند و عبادتهاى خود را به جا آورد ، و اگر پاک نبود ـ اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد ـ چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است ، باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد غسل کند ، و اگر سر ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت ، سر ده روز غسل نماید.

و اگر عادتش کمتر از ده روز است ، در صورتى که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک مى شود نباید غسل کند ، و اگر احتمال دهد که خون او از ده روز مى گذرد ، واجب است یک روز عبادت را ترک کند ، و بعد مى تواند اعمال مستحاضه را به جا آورد ، و احتیاط مستحبّ این است که تا روز دهم بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند ، و این حکم مختص زنى است که قبل از عادت مستمرّة الدم نبوده ، و گرنه باید ایّام عادتش را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد.

آیت الله فاضل لنکرانی:. اگر دختر تا ده روز لکه بینی داشته باشد و بعد از ان قطع شودهرخونی که تا ده روز می بیند حیض حساب می شود و چنانچه عادتش  7 روز باشد و بعد از 7 روز اطمینان به پاک شدن داشته باشد باید غسل کند و واجباتش را انجام دهد وچنانچه بعدا خون بییند و پیش از ده روز باشد حیض است و دوباره غسل حیض کند. اما اگر اطمینان به پاک شدن خود ندارد باید برای غسل صبر کند تا کاملا از پاک شدن خود مطمئن شود.

آیت الله سیستانی:‌تا ده روز کامل هر لکه ای ببیند حیض است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/