1- پرنده داشتم به مرکز فروش پنرده فروختم و اون شخص ظاهرا به کسی دیگه فروخت بعد چند ماه این پرنده به منزل ما باز گشت. و من صاحب اونو نمی شناسم .تکلیف این پرنده چیست؟
2- یه پرنده ای دوستم داره حرف می زنه سلام می کنه جواب سلام دادنش واجبه یا نه؟
3- در اطرف محل زندگی یه پرنده اهلی مرغ عشق پیدا کردم وظیفه شرعی ام چیست ؟

آیت الله خامنه ای :جواب سلام پرنده واجب نیست و پرنده ای که گرفته اید و صاحب آن معلوم نیست باید در جستجوی صاحب باشید و اعلام کنید و وقتی از پیدا کردن صاحبش مأیوس شدید با اجازه حاکم شرع آن را یا پولش را صدقه دهید.

آیت الله مکارم شیرازی: و3- اگر قرائن نشان مى دهد که صاحبى دارد، باید صاحبش را پیدا کنید، و چنانچه مأیوس شدید، معادل قیمت آن را به شخص نیازمندى بپردازید.

2- جواب واجب نیست.

آیت الله سیستانی:1ـ اگر دسترسی به صاحب پرنده ممکن نباشد می توانید آن را تملک کنید.  2ـ خیر 3ـ اگر دسترسی به صاحب پرنده ممکن نباشد می توانید آن را تملک کنید.

آیت الله فاضل لنکرانی: 1.اگر صاحب فعلی پرنده را نمی شناسید پرنده را نگهدارید و به پرنده فروش اطلاع دهید و ادرس بدهید که اگر پرنده فروش اورا ببیند یا نزد او مراجعه کند ادرس شما را بدهد تا پرنده را صاحبش بگیرد .

اگر بعد از مدتی صاحب  پرنده پیدا نشد و از پیداشدن صاحبش نا امید شدید ان وقت پرنده را بفروشید و پول آن را از طرف صاحبش به فقیر مستحق صدقه بدهید.

2. جواب سلام پرنده سخنگو واجب نیست .

3. به جاهایی که احتمال می دهید صاحب پرنده مرغ عشق پیدا شود اطلاع بدهید . اگر صاحبش پیدا نشد اورا بفروشید و پولش را ازطرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید.

آیت الله وحید خراسانی:1- در فرض سوال جایز نبود آن را بگیرید و می توانستید آن را از خانه بیرون کنید و چیزی به عهده شما نبود ولی اکنون چنانچه آن را نگه داشته اید بنابراحتیاط واجب باید در محل اجتماع مردم اعلان کنید تا از پیدا کردن مالک آن مأیوس شوید و بعد از مأیوس شدن آن را از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و برای صدقه دادن بنابراحتیاط واجب از مجتهد اجازه بگیرید.

2- خیر واجب نیست

3- به دستوری که در جواب سوال اول گفته شد عمل نمایید. 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/