اگر یک نفر داخل اتوبوس باشد وضو هم ندارد راننده برای نماز نگه نمی دارد و نماز در حال قضا شدن است امکان تیمم هم وجود ندارد ایا می تواند بدون وضو و تیمم نماز بخواند اگه بله ایا این نماز درست است ؟ 

آیت الله خامنه ای : اگر به هیچ وجه امکان ندارد، بنا بر احتیاط واجب با همان حال نماز بخواند و بعداً آنها را قضا نماید.

آیت الله مکارم شیرازی : باید تذکّر بدهید و اگر جدّى تذکّر بدهید مطمئن باشید اثر مى کند و نگه مى دارند و اگر نگه نداشتند باید در ماشین، به هر طور که مى توانید، نماز بخوانید

 و انجام تیمم کار ساده ای است

آیت الله سیستانی : اگر نتواند پیاده شود نماز ساقط است واحتیاطا باید قضا کند

آیت الله فاضل لنکرانی اگر هیچ چیزی برای تیمم کردن پیدا نشود احتیاط واجب آن است که نماز را بدون تیمم بخواند و واجب است بعداً قضاى آن را به جا آورد.

آیت الله وحید خراسانی: تیمّم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ و هر چه در عرف او را از اجزاى زمین مى دانند صحیح است ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمّم نکند ، و اگر خاک نباشد با ریگ یا کلوخ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد با سنگ تیمّم نماید.

تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است ، و بنابر احتیاط مستحبّ در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر پخته تیمّم ننماید ، و امّا بر مثل سنگ فیروزه و عقیق و مانند اینها تیمّم جایز نیست

اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ حتّى سنگ گچ و سنگ آهک پیدا نشود ، باید به گرد و غبارى که در فرش و لباس و مانند اینها است تیمّم نماید ، و چنانچه گرد هم پیدا نشود باید به گل تیمّم کند ، و اگر گل هم پیدا نشود احتیاط مستحبّ آن است که نماز را بدون تیمّم بخواند ولى واجب است بعد قضاى آن را به جا آورد.

اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن ، خاک تهیّه کند ، تیمّم به گرد باطل است ، و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیّه نماید ، تیمّم به گل باطل است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/