در هنگام غسل اگر عضوی از بدن (مثلا بالای دست راست)شسته شود و در حین شستنش؛از نجاست پاک شود اما بعد که سراغ عضوبعدی رفتیم(مثلا پای سمت راست
یا چپ) ؛همان عضو قبلی که شسته بودیم(دست)دوباره نجس شود ایا غسل صحیح است با اینکه هنوز سمت راست تمام نشده؟

 آیت الله خامنه ای : در فرض مرقوم اگر هنگام غسل (یعنى شستن عضو به قصد غسل) بدن پاک بوده، نجاست بعدى ضررى به غسل نمى‌زند و پاک بودن هنگام غسل کافى است بلکه بعد از غسل باید جاى نجس تطهیر شود.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال اشکال ندارد

آیت الله سیستانی : اگر عمدی باشد نماز صحیح نیست.

 آیت الله مکارم شیرازی : در فرض سوال غسل صحیح است

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر عضو نجس قبل از غسل شسته شودو بعداز تطهر به قصد غسل بشوید غسل صحیح است و چنانچه بعد از غسل دادن آن عضو؛ و درحین شستن اعضاء بعدی؛ جایی که غسل داده شده دو باره نجس شود؛ غسل باطل نمی شود و غسل صحیح است. و موضع نجاست را باید تطهیر کند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/