فامیلی داشتیم به تازگی تصادف کرده خیلی وحشتناک بود کلا بدنش پاره شده بود اول اینکه غسل واجبه یا همون کفن کفایت میکنه دوم اینکه : بعد از اینکه خاکش کردند و ماشینو به پارکینک بردند متوجه شدند که تکه گوشت بدنش مونده اونو از ماشین در اوردند در این حالت چه وظیفه ای دارید ؟ایا باید این تکه را غسل داد و در قبرش گذاشت ؟ 

آیت الله خامنه ای : باید با او دفن شود و اگر موجب نبش شود، احتیاط آن است که جدا دفن شود و اگر در آن عضو جدا شده، استخوان وجود ندارد، غسل لازم نیست و الا واجب است غسل داده شود.

غسل دادن قطعه‏اى که از بدن میّت قبل از غسل، جدا شده و داراى استخوان نمى‌‏باشد، واجب نیست، بلکه بنابر احتیاط (واجب) در پارچه‏‌اى پیچانده ودفن مى‌‏شود و اگر داراى استخوان باشد ولى مشتمل بر سینه نباشد باید غسل داده و بعد از آن‏که در پارچه‌‏اى پیچانده شد دفن شود. و اگر استخوان بدون گوشت باشد مانند قطعه مذکوره باید دفن شود، و بنابر احتیاط (مستحب) باید آن را مانند قطعه مشتمل بر استخوان، غسل هم داد اگرچه واجب نبودن غسلش خالى از قوّت نیست.

آیت الله وحید خراسانی : واجب است میت را غسل دهد به همان نحوه ای  که در کیفیت غسل میت بیان شده است

اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانعى داشته باشد ، باید عوض هر غسل میّت را یک تیمّم بدهند ، و بنابر احتیاط واجب یک تیمّم دیگر هم ، عوض هر سه غسل بدهند ، و اگر کسى که تیمّم مى دهد ، در یکى از سه تیمّم قصد ما فى الذمّه نماید ـ یعنى نیّت کند که این تیمّم براى آنچه به آن واقعاً مکلّف هستم انجام مى دهم ـ تیمّم چهارم لازم نیست.

  کسى که میّت را تیمّم مى دهد ، باید دست خود را بر زمین بزند و به صورت و پشت دستهاى میّت بکشد ، و اگر ممکن باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ با دست میّت هم او را تیمّم بدهد.


ـ   چیزى که از میّت جدا مى شود ، اگر قطعه اى از بدن او باشد ، باید با او دفن شود و اگر مو و ناخن و دندانش باشد ، بنابر احتیاط واجب باید با او دفن شود ، و دفن ناخن و دندانى که در حال زندگى از انسان جدا مى شود مستحبّ است

آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه غسل کردن او امکان ندارد به جای هر غسل تیمم انجام شود. -استخوان ها را کافی است در پارچه ای بپیچند و دفن کنند ولی اگر مثلا عضوی مثل دست بوده باشد آن را غسل می دهند و سپس در پارچه ای می پیچند و آن گاه دفن می کنند.

 آیت الله فاضل لنکرانی : دادن غسل میت  مصدوم و مجروح نیز واجب است و تنها کفن کفایت نمی کند. اگر میت مجروح و خونی باشد در صورت امکان صبر کنند تا خون قطع شود و گرنه جاهایى را که خون مى آید به وسیله چسب یا چیز دیگرى مسدود کنند و جلوى خون را بگیرند و غسل دهند و اگر ممکن نشد بههمان حال با آب جارى و یا کر غسل دهند. به این طریق که آب سدر و کافور را در ظرفىبریزند و آب لوله را که در حکم جارى است بوسیله شلنگ به آن ظرف متصل کنند و به بدنمیت بریزند و غسل دهند، یا مقدارى سدر و کافور در آب بریزند به مقدارى که آب مضافنشود و آب سدر و آب کافور به او صدق کند و میت را داخل آن فرو ببرند و به ترتیب غسلدهند ـ همانگونه که در توضیح المسائل ذکر شده ـ و احتیاط این است که پس از غسلمواضع تیمم را خشک کنند و تیمم هم بدهند.

قطعه گوشتی که  درداخل ماشینش بوده؛ اگر استخوان ندارد، به همان صورت در پارچه اى بپیچید و دفن کنید .

آیت الله سیستانی : اگر ممکن است باید غسل بدهند وگر نه تیمم کافی است واما قطعه گوشت غسل ندارد کافی است در پارچه ای پیچیده ودفن کنند

کافى است در پارچه اى بپیچید ودفن کنید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/