اگر خانمی قبل از میقات حائض بشود و بداند که مدت زمان حیض او آنقدر طولانی خواهد بود که زمان عمره تمتع را از دست خواهد داد ، چه طور عمل کند؟ یعنی چطور حج او به حج افراد تبدیل میشود و دقیقا باید چه کار کند؟
حالا اگر بعد از میقات و در اثنای طواف عمره تمتع حائض شد چه کند؟ چه وقت اجازه دارد نائب بگیرد؟ چه وقت باید حج افراد به جا آورد؟ تفاوت این دو را لطفا توضیح دهید که خانم های دیگر را راهنمایی کنم

آیت الله خامنه ای: اگر زن در میقات حائض باشد و یقین کند که نمى‏ تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، مى‌ تواند به نیّت حج افراد محرم شود و نیز مى‌تواند به قصد ما فى‌الذّمه داخل احرام شود ولى در صورت اوّل اگر زودتر از موعد مقررّ پاک شود، لازم است براى عمره تمتّع بار دیگر محرم شود ، و اما در صورت دوم اگر پیش از موعد پاک نشد، احرام او براى حج خواهد بود و اگر پیش از موعد پاک شد با همان احرام مى‌تواند عمره تمتّع به‌جا آورد. 

و اگر زنی بعد از سه شوط و نیم در طواف عمره تمتع حائض شد ، و تا وقت وقوف به عرفه پاک نشد ، باید سعى و تقصیر عمره تمتّع را انجام دهد و محرم شود براى حج تمتّع و در وقت انجام طواف حج، قبل یا بعد از آن، بقیه طواف عمره تمتّع و نماز آن را هم به‌جا آورد. 
و اگر پس از ورود به مکّه و انجام طواف، قبل از اینکه نماز طواف بخواند حائض گردیده، اگر وقت وسعت دارد صبر کند تا پاک شود و نماز را بخواند و بقیه اعمال را انجام دهد و چنانچه وقت تنگ باشد سعى و تقصیر عمره تمتّع را انجام دهد و مُحرم شود به حج تمتّع و بعد از طواف حج یا قبل از آن، نماز را بخواند و سپس بقیه اعمال را انجام دهد.

آیت الله وحید خراسانی: مساله 155اعمال حجّ افراد مانند أعمال حجّ تمتّع است، ولى در چند چیز با یکدیگر فرق دارند:

اوّل: در حجّ تمتّع ارتباط عمره به حجّ و انجام هردو در یک سال معتبر است ـ چنان که گذشت ـ و این در حجّ افراد معتبر نیست، مگر به سبب عارضى، مثل این که نذر کند آن دو را در یک سال انجام دهد، و یا بر انجام آن دو در یک سال اجیر شده باشد، و یا استطاعت انجام هردو را در یک سال داشته باشد.

دوم: آن که در حجّ تمتّع قربانى کردن واجب است ـ همان طور که گذشت ـ ولى در حجّ افراد قربانى کردن معتبر نیست.

سوم: آن که در حجّ تمتّع، در حال اختیار، تقدیم طواف و سعى بر وقوف در عرفات و مزدلفه جایز نیست، ولى در حجّ افراد جایز است.

چهارم: آن که احرام حجّ تمتّع باید از مکّه باشد، ولى احرام حجّ افراد براى کسى که اهل مکّه است از مکّه، و براى کسى که منزلش در حدّ فاصل بین میقات و مکّه قرار گرفته از منزلش، و براى غیر آنها از میقات مى باشد.

پنجم: آن که در حجّ تمتّع واجب است عمره آن پیش از حجّ به جا آورده شود، ولى در حجّ افراد معتبر نیست، بلکه احتیاط واجب این است که حجّ افراد پیش از عمره مفرده به جا آورده شود.

ششم: آن که انجام طواف مستحبى پس از بستن احرام حجّ تمتّع  جایز نیست، ولى در حجّ افراد جایز است.

مسأله 288 ـ هرگاه زن محرمه در اثناى طواف حائض شود، چنانچه حیض شدن پیش از تمام شدن شوط چهارم باشد، طوافش باطل است و حکم او همان است که در مسأله قبل براى زنى که پس از بستن احرام حائض شده بیان شد.

و چنانچه حیض شدن او پس از تمام شدن شوط چهارم باشد و وقت کافى براى انجام اعمال عمره داشته باشد، بنابر اقوى طوافش باطل است و باید صبر کند تا پاک شود و غسل کند و پس از آن طواف را به جا آورد، و احتیاط مستحب آن است که طواف پس از غسل را به قصد اعم از تمام کردن طواف پیش و یک طواف کامل ـ بعنی قصدکند انجام آنچه راواقعا بر ذمه اش می باشدپس چنانچه تتمه طواف قبل بر ذمه اوست زائد بر آن از این طواف جدید لغو باشدوچنانچه طواف کامل بر ذمه اوست همین طواف جدید باشد ـ انجام دهد، و اگر پس از شوط چهارم باشد ولى وقت کافى نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که پس از قطع طواف سعى و تقصیر را انجام دهد، و سپس احرام حجّ را به قصد مافى الذمه ـ آنچه بر ذمّه اوست از حجّ افراد یا تمتّع ـ ببندد و اعمال حجّ تمتّع را انجام دهد، و پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مکّه باید نخست کسرى طواف قطع شده پیش از حجّ را به جا آورد و سپس طواف حجّ و باقى اعمال آن را انجام دهد، و پس از اتمام حجّ یک عمره مفرده هم به جا آورد.

سأله 287 ـ چنانچه زن هنگام بستن احرام براى عمره تمتّع حائض باشد، و یا پس از محرم شدن حائض شود، و وقت کافى براى انجام اعمال عمره داشته باشد، باید صبر کند تا پاک شود و غسل کند و اعمال عمره را انجام دهد، و اگر وقت کافى نداشته باشد، مسأله دو صورت دارد:

الف) آن که حیضش هنگام احرام بستن یا پیش از آن باشد که در این صورت حجّ تمتّع او منقلب به حجّ افراد مى شود، و پس از انجام حجّ افراد باید یک عمره مفرده، اگر متمکّن از آن باشد، انجام دهد.

ب) آن که حیضش پس از احرام بستن باشد، که در این صورت اگرچه گفته شده است که: «مخیّر است یا حجّ افراد به جا آورد، همان طور که در صورت اوّل گذشت، و یا اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نماز آن به جا آورد، یعنى این که سعى کند و بعد از آن تقصیر نماید، و سپس براى حجّ محرم شود و پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مکّه ابتدا طواف و نماز عمره تمتّع را قضا کند، و پس از آن طواف حجّ و نماز آن و باقى اعمال حجّ را به جا آورد» ولى احتیاط واجب آن است که در این صورت نیز ـ همچون صورت اوّل ـ حجّ تمتّع او منقلب به حجّ افراد مى شود.

و چنانچه یقین داشته باشد حتى پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مکّه حیضش ادامه دارد و متمکّن از طواف نخواهد بود، باید براى طواف و نماز آن نایب بگیرد، و پس از انجام آنها توسط نایب، خودش سعى را به جا آورد، و اعمال عمره را تمام کند.

 آیت الله مکارم شیرازی : :  1- اگر زن در میقات حائض باشد، و یقین کند که نمى‏تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، باید نیّت حجّ افراد کند، و براى حجّ افراد محرم شود، ولى اگر بعد از آن فهمید اشتباه کرده، در صورتى که براى حجّة الاسلام محرم شده، احرام او باطل است، و باید براى عمرهّ تمتّع مجدّداً محرم شود، ولى بهتر است زن در چنین مواردى در موقع احرام، نیّت کند احرامى را که بر او واجب است انجام دهد، تا مشکلى براى او پیش نیاید. 2- هرگاه زنى حائض باشد و نتواند طواف و نماز طواف را با طهارت قبل از وقوف به عرفات به جا آورد باید عدول به حجّ إفراد کند، و بعد از اتمام حج، عمره مفرده با طهارت انجام دهد، خواه حائض شدن قبل از احرام باشد یا بعد از احرام، حکم زنی که تازه زایمان کرده نیز همین است. ولى بانوان مى‏توانند با خوردن قرص عادت را به عقب بیندازند و طواف حج و عمره را به جا آورند.

آیت الله سیستانی : در فرض اول از همان ابتدا باید به نیت حج افراد احرام ببندد ودر فرض دوم اگر بعد از تمام شدن شوط چهارم حائض شود سعى را انجام دهد وتقصیر کند وبعد از پاکى وغسل باقیمانده طواف ونماز را انجام دهد واگر پاک نشد تا وقت حج، قبل از انجام طواف حج، باقیمانده طواف عمره را بانماز قضا کند واگر قبل از طواف وبعد از احرام عادت شود مى تواند تبدیل کند به حج افراد وان احوط است ومى تواند سعى وتقصیر کند ومحل شود وقبل از انجام طواف حج قضا کند واما مورد نیابت صورتى است که تا وقتى در مکه مى تواند بماند از حیض پاک نمى شود

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/