آیا سقط جنینی که از زنا منعقد شده جایز است؟

آیات عظام اراکی(ره)؛ بهجت(ره)؛ شبیری زنجانی(مدظله العالی) و صافی گلپایگانی(مدظله العالی)؛ جایز نیست.
آیت‌الله تبریزی(ره)؛ هنگامی که حاملگی در اثر زنای به عنف (به زور) باشد و حفظ حرمت و کرامت زن متوقف بر سقط جنین بوده و وضع حمل در شهر دیگر نیز ممکن نباشد، در این فرض قبل از دمیدن روح، سقط جایز است.
آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)؛ حرام است.
آیت‌الله خویی(ره)؛ جایز نیست؛ مگر در صورت اضطرار.
آیت‌الله سیستانی(مدظله العالی)؛ اگر بارداری به اندازه ای زحمت داشته باشد که طاقت فرسا شده و راه نجاتی جز سقط جنین وجود نداشته باشد، قبل از حلول روح در جنین، چنان عملی جایز است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)؛ در صورتی که دختر اطمینان دارد و احتمال عقلائی بدهد که اگر جنین را سقط نکند، مورد اذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار می گیرد و در عسر و حرج شدید واقع می شود، در چنین فرضی بعید نیست که سقط جنین حرام نباشد.
آیت‌الله گلپایگانی(ره)؛ اسقاط جنین حرام است.
آیت‌الله مکارم شیرازی(مدظله العالی)؛ ساقط کردن ولدالزنا جایز نیست؛ مگر اینکه نگهداری آن جنین مایة بیماری شدید مادر و کسالت روانی او گردد که در این صورت می توان به حاملگی او پایان داد؛ مشروط بر این که جنین در ماه های اولیه باشد.
آیت‌الله نوری همدانی(مدظله العالی)؛ سقط جنین، در هیچ حالی جایز نیست (حتی اگر مادر در فشار روحی سختی باشد).
آیت‌الله وحید خراسانی(مدظله العالی)؛ اگر زنی از زنا آبستن شود، در صورتی که خود آن زن یا مردی که با او زنا کرده یا هر دوی آن‌ها مسلمان باشند، برای آن زن حرام است بچه را سقط کند و همچنین است ـ بنابر احتیاط واجب ـ در صورتی که مسلمان نباشند و الله العالم.