کسی که خودش حج واجب به گردنشه می تونه اول از طرف پدرش نیابتا حج بره 

آیت الله خامنه ای : صحیح نیست.

آیت الله فاضل  لنکرانی :‌کسى که حج بر او واجب است نباید نیابت     قبول کند. ولى اگر اجیر شد هر چند معصیت کرده است ولى حج نیابى او صحیح است و مبرئ ذمه منوب عنه مى باشد و استحقاق اجرت المسمى را دارد. هر چند حج بر خودش مستقر مى شود.

آیت الله سیستانی : مطمئن باشد که مى تواند در سال بعد حج خود را انجام دهد اشکال ندارد

آیت الله وحید خراسانی : خیر

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/