الان که با دستگاه ذبح می کنند آیا صدای ضبط شده بسم الله روی دستگاه قابل قبوله؟

آیت الله خامنه ای : براى آن دسته از مرغها که بعد از گفتن «بسم الله» با هم ذبح مى‌شوند گفتن یک «بسم الله» کفایت مى‌کند و براى دسته بعدى که فرصت گفتن «بسم الله» مى‌باشد باید «بسم الله» تکرار شود.

آیت الله مکارم شیرازی :باید خود شخص ذابح بسم الله بگوید.

آیت الله فاضل  لنکرانی :‌ صدای ضبط برای گفتن بسم الله کفایت نمی کند باید کسی که دستگاه ذبح را روشن می کند بسم الله بگوید و ـدر صورتى که تدریجاً سر بریده شود، لازم است براى هریک بسم الله گفته شود و اگر دفعتاً انجام گیرد، یک مرتبه کافى است.

آیت الله سیستانی : کافى نیست وباید کسى که دستگاه را روشن مى کند مرتب نام خدا را ببرد

آیت الله وحید : خیر 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/