اگر ماهی را از مغازه زنده بگیری و در یک ظرف آب در خانه نگهداری کنی تا چند ساعت بعد از آن برای پخت استفاده کنی اگر ماهی را از آن ظرف زنده در بیاوری و در بیرون جان دهد حلال است؟ اگر ماهی در داخل آب آن ظرف به دلیل کوچکی ظرف یا مناسب نبودن آب جان دهد چه حکمی دارد؟

آیت الله خامنه ای : در هر صورت اگر به قصد صید از آب بگیرد و خارج از آب بمیرد، خوردن آن حلال است و الا حرام است.

آیت الله مکارم شیرازی : اگر ماهی را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و حلال است، وتوجه داشته باشید ماهی که در ظرف بمیرد خوردن آن اشکالی ندارد اما اجتناب از چنین ماهی بهتر است

  آیت الله وحید خراسانی  اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد پاک و خوردن آن حلال است ، و چنانچه در آب بمیرد پاک است ، ولى خوردن آن حرام مى باشد. مسح پا باید با رطوبت دستتان که در اثر وضو بوده انجام شود و اگر با رطوبت جلوی موی سر باشد مسح باطل است و وضو باطل می شود.

آیت الله سیستانی : اگر در بیرون آب بمیرد حلال است ولی داخل آب بمیرد حرام می شود

آیت الله فاضل  : اگر ماهی را زنده خریداری کنید و در آب بگذارید چنانچه زند ه از آب بیرون کند و در بیرون از آب بمیرد خوردن آن حلال است اما اگر به هر دلیلی در داخل ظرف آب بمیرد خوردن آن حرام می شود.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/