فکر گناه و تخیل شهوت اگر منجر به انزال و خروج منی نشود اشکال دارد ؟

آیت الله خامنه ای : احتیاط در ترک تخیّل نامحرم به قصد بر انگیختن شهوت است.

آیت الله وحید خراسانی : حرام است

آیت الله سیستانی : اگر موجب گناه نشود حرام نیست  و احتیاط نمودن بهتر است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/