اگه کسی از طریق زنا بکارت دختری را ازبین برده باشه باید مهریه بده ؟

آیت الله خامنه ای : اگر نسبت به زن اکراه و اجبار محقق نشده هیچ‌گونه استحقاقى ندارد ولى اگر اکراه و اجبار در کار بوده باید دیه آن را به اضافه مهرالمثل بپردازید

آیت الله وحید خراسانی : إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها بالوطئ أو بغیره کان علیه مهر المثل بکراً .

آیت الله مکارم شیرازی :  احتیاط واجب آن است که اگر مرد اقرار به تحقق زنای به عنف یا ازاله بکارت به عنف کرده باشد مهرالمثل را بپردازد.

آیت الله سیستانی : اگر با رضایت او باشد چیزی بر گردن پسر نیست .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/